Hensikten med planen er å etablere undergang for syklende og gående i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune. Tiltaket gir bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.

Plandokumenter

Planforslaget med tekstdel, bestemmelser, kart og illustrasjoner er lagt ut

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Fauske kommune sin hjemmeside: www.fauske.kommune.no, og
  • Rådhuset Fauske kommune

Merknader

Vi ber om at eventuelle merknader og innspill er oss i hende innen 1. september 2015. Uttalelse til planen sendes:

Dersom du ønsker informasjon, ta kontakt med Svein Bjørgo Larsen, tlf. 02030 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Åpent møte vil bli annonsert og avholdt i slutten av august.