Oftest er det en reguleringsplan som fastlegger hvilke arealer Statens vegvesen skal erverve til sine formål. Med få unntak blir slike planer vedtatt av kommunestyret. Planforslaget vil på forhånd ha vært gjennom en lokal høringsrunde hvor alle interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Etter at planen er vedtatt, er det som regel for sent å komme med innvendinger mot denne.

Vegvesenet kan erverve grunn til en del mindre tiltak i forbindelse med blant annet vedlikehold av vegen uten at det er utarbeidet reguleringsplan på forhånd. I slike tilfeller vil inngrepet være vist i annen type plan med kartskisse.