Her finner du informasjon om utbygging av riks- og fylkesvegene i Bypakke Bodø. Disse har Statens vegvesen ansvar for.
 
Det største delprosjektet i pakken er ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Her inngår Bodøtunnelen, nye rundkjøringer, bruer, underganger og sykkelveg med fortau. Det meste av riksveg 80-prosjektet er fullført i 2019.  

Om prosjektet

Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø som en attraktiv by å bo og drive virksomhet i, ved å fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om pakken. Omtrent en tredjedel av midlene skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende.

Video ny rv. 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset: