Kartet er ut fra Molde kommunes vedtak i 2015 og 2017. Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen skal gå gjennom tiltakene for å vurdere om andre tiltak bør prioriteres.Kartet er ut fra Molde kommunes vedtak i 2015 og 2017. Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen skal gå gjennom tiltakene for å vurdere om andre tiltak bør prioriteres.
 

Prosjekt

Status

E39 Bolsønes-Årø: firefelts veg med kollektiv-/sambruksfelt, gang- og sykkelveger

- Lergrovik-Årø

Vedtatt reguleringsplan

- Kviltorp-Lergrovik

Vedtatt reguleringsplan

- Bolsønes-Fugslet

Reguleringsplan under arbeid

- Fuglset-Kviltorp

Reguleringsplan under oppstart

Tilrettelegging for gående og syklende

Porteføljen revideres