Hålogalandsvegen knytter regionen sammen og omfatter E10, rv. 83 og rv. 85 fra Snubba i Evenes til Harstad og Sortland. Strekningen utgjør om lag 150 km som fordeler seg på ca. 90 km oppgradering av eksisterende veg, 30 km veg i ny trasé og 30 km tuneller. Planområdet går gjennom kommunene Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland i Nordland og Troms.

Planen behandles som statlig plan etter § 6-4 Statlig arealplan i plan- og bygningsloven og gir ikke adgang til innsigelse. Har du innspill til arbeidet er det viktig at du sender inn dette nå.

Hålogalandsvegen knytter regionen sammen
I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Prosjektet skal redusere reisetiden for næringstransport og gi bedre regularitet og robusthet.

Prosjektet er i planfase og skal ha vedtatt reguleringsplan innen 2016. Det er mål om å starte bygging i 2018.

Reguleringsplanen går i detaljer
Reguleringsplanen handler om hvilke areal Statens vegvesen trenger til den fremtidige vegen og hvordan tilgrensende arealer tenkes brukt.

Utforming av veg med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på eller langs lokalveger, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning. 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det også gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert.

NB - Planområdet vises i kartene som kan lastes ned nederst på denne siden.

Planprogrammet
Planprogrammet, som ligger til grunn for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 10. september 2015.

Fastsatt planprogram, med tilhørende vedlegg (herunder merknadsbehandling), er tilgjengelig på prosjektets nettside.  I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4- 1 og 14-2 var planprogrammet ute til offentlig ettersyn i perioden 23. januar - 6. mars 2015.

Framdrift og frist for innspill
Reguleringsplanen kan berøre grunneieres interesser i planområdet, eventuelt som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Våre opplysninger om grunneiere som berøres av prosjektet er hentet fra kommunes digitale eiendomskartverk og grunnboka. Vi tar forbehold om at navn og adresse på eier kan være feil.

Hvis du som er berørt grunneier ikke har fått brevet, er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig 

Gi innspill innen 30. november 2015
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 30. november 2015.

Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø.

Åpent møte sommer/høst 2016
Når vi har laget et utkast til reguleringsplan, kommer vi til å arrangere et åpent møte der vi presenterer planutkastet før planen blir gjort ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn. Dette blir annonsert i aviser og ved oppslag sommer/høst 2016.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt
Dersom dere har spørsmål til planarbeidet, kan dere kontakte oss:

Planleggingsleder for kommunene Harstad og Kvæfjord
Guro Dalheim Olsen
E-post: guro.dalheim.olsen@vegvesen.no
Mobil: 918 36 295

Planleggingsleder for kommunene Lødingen og Tjeldsund
Unni Kufaas
E-post: unni.kufaas@vegvesen.no
Mobil: 992 78 656

Planleggingsleder for kommunene Sortland, Skånland og Evenes
Therese Frivåg Lund
E-post: therese.f.lund@vegvesen.no
Mobil: 472 76 056

Nabokontakt, Statens vegvesen
Marianne Nilsen Losnegaard
E-post: marianne.losnegaard@vegvesen.no
Mobil: 901 81 422