Kvammapakken omfattar ni delprosjekt/tiltak på fv. 7 og fv. 49 i Kvam herad. Fleire svært trafikkfarlege punkt der ulike trafikantgrupper må ferdast i lag har ført til ulukker og nestenulukker. I fleire av prosjekta inngår difor bygging av gang-/sykkelveg og fortau. Kvammapakken er hovudsakleg bompengefinansiert.

NB! På grunn av forvaltningsreforma (1.1.2010) vart riksveg 7 og 49 til fylkesveg 7 og 49.