Forsidebilde O3 - nyE18 Bjørvikaprosjektet er et sentralt prosjekt i Oslopakke 3. Prosjektet tilrettelegger for utvikling av ny bydel med god tilgjengelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.

 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. Eksempler på store prosjekt som de senere årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Follobanen.

I tillegg gjennomføres mange små og mellomstore prosjekter, som oppgradering av T-banelinjer og trikketraséer, holdeplasser og kollektivknutepunkt samt tiltak for sykling og gåing og trafikksikkerhet.

Kollektivtilbudet styrkes gjennom Oslopakke 3. Det har blant annet blitt flere avganger, nye T-banevogner og mange har fått et enklere og billigere takstsystem.

Det ble inngått en revidert avtale for Oslopakke 3  i juni 2016. Avtalen har en økonomisk ramme på 100 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

 

På våre sider finner du informasjon om de viktigste tiltakene og hvordan det arbeides med Oslopakke 3.

 

Disse samarbeider om Oslopakke 3:

 

O3-logoene