Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

I mai 2018 ble det avgjort at prosjektene Dagslett–Linnes og Linnes–E18 skulle slåes sammen, og at Statens vegvesen skal utrede «alle relevante linjer» mellom Dagslett og E18. Dette løser vi ved å lage en ny kommunedelplan med konsekvensutredning. I praksis betyr det at vi utarbeider en ny kommunedelplan for prosjektet E134 Dagslett–E18, og tar med oss grunnlaget og erfaringene fra prosjektene rv. 23 Linnes–E18 og rv. 23 Dagslett–Linnes. .

Prosjektet E134 (tidligere rv. 23) Dagslett–E18 er omtalt i Stortingsproposisjon 87 (2017-2018), der det står;

«Samferdselsdepartementet går inn for at vidare planlegging og utbygging av rv 23 på strekninga Dagslett–kryss E18 blir gjennomført som eitt samla prosjekt. Dette inneber at det igangsette planarbeidet for rv 23 Linnes–kryss E18 blir utvida til å omfatte heile strekninga frå Dagslett til kryss med E18. Det er viktig at ein i vidare planarbeid får ei grundig utgreiing av alle relevante alternativ. Med ei samla og samanhengande utbygging ligg det til rette for ei meir kostnadseffektiv gjennomføring, med reduserte byggherrekostnader og redusert samla utbyggingstid. I planarbeidet skal det dessutan vurderast kostnadsreduserande tiltak på heile strekninga.»

Samferdselsdepartementet ber i brev av 26.06.18 (PDF) om at Statens vegvesen utarbeider et revidert forslag til planprogram for kommunedelplan, der alle relevante alternativ inngår. Departementet viser til at i tråd med retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan og bygningsloven, skal det rimelegaste alternativet være vurdert.

Dette oppdraget ble også understreket i et brev fra Samferdselsdepartementet 01.07.2019. I dette brevet fra departementet påpekte de at Vikeralternativet også skal være med i planprogrammet.