Startår 2004
Forventet sluttår 2008
Kontaktperson Hanne Mørch

Bakgrunn for prosjektet

Gårdbrukere som dyrker gras eller åkervekster driver en konstant kamp mot ugras på egen jord. Et av gårdbrukernes viktigste middel mot ugras er i dag kjemisk ugrasbekjemping. Fra et miljømessig synspunkt er det ønskelig å begrense bruken av ugrasmidler. Vanlig slått av enga hindrer frøspredning av ugras dersom det blir slått før blomstring. Men ofte blir kantvegetasjonen stående uslått, eller den blir slått for seint slik at ugras får mulighet til å blomstre og frø seg. På kanter som grenser mot dyrka mark består kantvegetasjonen ofte av høytvoksende og næringskrevende planter som bør slås tidlig og minst to ganger. Dette vil hindre frøsetting og spredning av ugras, og vil i tillegg kunne hindre at veikanten gror igjen. Vi ønsker å finne ideell slåttetid for nitrogenrik kantvegetasjon som grenser inn mot dyrka mark her på Fosen. Vi vil også se på hvilken effekt det å fjerne slått gras kontra det å la det ligge har på kantvegetasjonen.  

Prosjektets mål

Begrense spredning av ugras.