Både jevn støy fra høytrafikkerte veger og støytopper ved forbipassering kan være årsak til støyplage, og støy fra vegtrafikk kan påvirke både helse og trivsel.

Støyplager

Mange føler seg plaget av vegtrafikkstøy. En av de alvorligste plagene er søvnforstyrrelser. Andre plager kan være hodepine og tretthetsfølelse. Støy er en uspesifikk stressfaktor som virker sammen med andre forhold i vårt ytre og indre miljø, og det er ikke klare skiller mellom støyens effekter og andre miljøfaktorers effekter på kroppen vår. I Norge er 1,4 millioner mennesker utsatt for vegtrafikkstøy over 55 dB utenfor boligen sin.

Regelverk

For eksisterende bygninger gjelder Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Den setter grense for maksimalt innendørs støynivå i gjennomsnitt over døgnet til 42 dBA. Dersom denne grensen overskrides, har anleggseier (dvs. Statens vegvesen for riksveger og europaveger) plikt til å gjøre nødvendige støyreduserende tiltak.

For nye bygg og nye veganlegg gjelder Retningslinje for behandling av støy i arealplaner og tilhørende Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128).