Hovedmålet er at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre 8 % i 2023. Nasjonal reisevaneundersøkelse for 2013/2014 viser en sykkelandel som er på 4,6 %.

For at det nasjonale målet skal nås, må sykkelandelen i byene økes til mellom 10 og 20 %. Utenfor byene er det skoleveier i en radius på 2 km fra skolene som skal prioriteres.

I planperioden fram til 2023 er det satt av 8,2 statlige milliarder til tiltak for syklende og gående. I tillegg er det satt av en ramme på 26,1 milliarder til bymiljøavtaler som skal bidra til miljøvennlig bytransport.

Statens vegvesen har ansvaret for utbygging og drift av sykkelanlegg langs riksveier (ca. 10 % av det offentlige vegnettet) og er også vegadministrasjon for fylkeskommunene (ca. 48 % av vegnettet). Statens vegvesen har også sektormyndighet for sykkeltrafikk. Det vil blant annet si at etaten har ansvar for å være pådriver for økt sykling, utvikle ny kunnskap og spre kompetanse blant annet til kommuner og fylkeskommuner.