Nytt om vegnormalarbeidet
Nr 7 – 25. oktober 2007 – 7. årgang
 

Det er nå utarbeidet et utkast til ny håndbok 017 Veg- og gateutforming. De delene av håndboken som er godkjent, kan nå tas i bruk. Den finnes under fanen "Fag/Publikasjoner/Håndbøker".

I forbindelse med utarbeidelsen av den reviderte håndboken ble det opprettet et nettverk der brukere av vegnormalen kan utveksle erfaringer med de som jobber med å sette kravene i normalen. Dette nettverket har vi kalt Brukerforum for håndbok 017. Det er ønskelig å få til et samarbeid med brukerne om bruken av normalen, forståelse av kravene og ønsker om endringer i normalen.

I brukerforum er det to representanter fra hver region. Hovedsakelig bør dette være en person med tilknytning til strategistab og en med tilknytning til plan/-prosjekteringsmiljøet. I tillegg til prosjektgruppen som har utarbeidet den nye normalen deltar representanter fra Trafikkavdelingen og Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet. Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet er enheten som er ansvarlig for behandling av fravikssaker fra regionene.

Deltagerne i brukerforum er:

Region nord:

Arild Hegreberg og Arild Madsen

Region midt:

Jon Arne Klemetsaune og Klaid Robert Schjetne

Region vest:

Kjell Kvåle og Reidunn Aastveit

Region øst:

Bjarte Skogheim

Region sør:

Ragnar Grøsfjeld og Oddvar Kaarmo

Vegdirektoratet:

Tor J Smeby, Olav Landsverk, Arve Kirkevold, Randi Eggen

Spørsmål knyttet til håndbok 017 kan rettes til denne gruppen.

Kontaktperson: Randi Eggen