Finansieringen av Oslopakke 3 ble vedtatt i Stortinget 13. mars 2008. En vurdering av prosjektporteføljen ble lagt fram for Stortinget 13. mars 2009 sammen med Nasjonal Transportplan. Den økonomiske rammen for Oslopakke 3 er anslått til 58 milliarder kroner (2009-prisnivå). I tillegg kommer 16 milliarder i jernbaneinvesteringer.

Flere folk - mer transport
Oslo og Akershus rommer en firedel av Norges befolkning. De neste 20 årene forventes en vekst i befolknigen på 230.000 flere bosatte og 20 prosent flere arbeidsplasser. Transportsystemet må derfor styrkes. For å unngå negative miljøkonsekvenser, må det satses mer på kollektivtransporten.

Nye prosjekt før 2014
Oslopakke 3 finansierer en rekke store pågående utbyggingsprosjekter. I NTP varsles det at staten vil bidra med delfinansering til disse prosjektene for med oppstart før 2014:

  • E16 Sandvika – Wøyen. Delstrekning mellom Sandvika og Sollihøgda
  • E18 Sydhavna. Nytt kryssløsning på Mossveien ved Sjursøya og utvidet Mossevei i 900 meter med kollektivfelt
  • Ny atkomst fra E6 til Alnabruterminalen
  • Utvidelse av godsterminalen på Alnabru (jernbaneinvestering).

Videre til 2019

For hele NTP-perioden 2010-2019 legger regjeringen opp til disse bevilgningene over statsbudsjettet over veg og jernbane i Oslo og Akershus: 

  • 16,2 milliarder kroner til investeringer i jernbanen.
  • 2 milliarder kroner til vedlikehold av jernbanen mellom Lysaker til Etterstad.
  • 4,9 milliarder kroner til riksveginvesteringer.

Fra 2014 til 2019 vil regjeringen bevilge penger til bygging av dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Oppstart er planlagt i 2011 og kostnadene er beregnet til 11 milliarder kroner.

Les mer om prosjektet Oslopakke 3