Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp (CO2) i Norge. I 2017 gikk CO2-utslippene fra vegtrafikk ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn. Det er en reduksjon på 9,6 prosent.

Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. For å nå de nasjonale klimamålene, må vi satse på flere områder.

Statens vegvesen satser på flere områder

Statens vegvesen arbeider i dag for å:

  • Redusere transportomfanget med personbil, blant annet ved hjelp av miljøvennlig transport, restriksjoner på biltrafikken i de største byene og samordnet areal- og transportplanlegging
  • Redusere utslippene fra bygging, drift og vedlikehold av vei
  • Gjennomføre virkemidler for å redusere utslippene fra bensin- og dieselbiler.
  • Utvikle og innføre alternative drivstoffer
  • Støtte utviklingen av en elektrifisert transportsektor
  • Øke kunnskapen om kjøretøyer og utslipp

Ny utslippstest for kjøretøy

Bilprodusentene er pålagt å redusere bilparkens samlede CO2-utslipp innen 2021. De reelle utslippene fra trafikken er langt høyere enn dagens offisielle typegodkjenningstall.

Alle nye biler ble fram til september 2017 typegodkjent med utslippstesten NEDC, som måler drivstofforbruk og CO2-utslipp. For at utslippstallene skal være så reelle som mulig, har EU utviklet en ny testsyklus for måling av utslipp som har lengre varighet og reflekterer reelle kjøremønstre bedre. Dermed viser den høyere utslippstall.

Fra og med september 2018 skal alle nye kjøretøy måle utslipp i den nye testsyklusen, WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedures).