For å redusere utslippene er det nødvendig å satse på flere områder:

  • Utvikle og innføre alternative drivstoffer og gjennomføre virkemidler for å redusere utslippene fra bensin- og dieselbiler. Bidra til å øke kunnskapen om kjøretøyer og utslipp
  • Redusere transportomfanget med personbil, blant annet ved hjelp av miljøvennlig transport, restriksjoner på biltrafikken i de største byene og samordnet areal- og transportplanlegging
  • Redusere utslippene fra bygging, drift og vedlikehold av veg
  • Staten må gå foran som et godt eksempel

Statens vegvesen deltar sammen med de øvrige transpsortetatene i arbeidet tmed å utrede tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor prosjektet "Klimakur 2020".

Statens vegvesen gjennomfører også et fireårig forskningprogram "Klima og transport", om konsekvenser av klimaendringer for norske veger og vegtrafikk.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning leder forskningsprosjektet TEMPO, transport og miljø, som er finansiert av Norges Forskningsråd og en rekke brukerpartnere, blant annet Statens vegvesen. Målet med prosjektet er å skaffe informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for å skape et mer miljøvennlig transportsystem. Prosjektet jobber tett med bedrifter og offentlige myndigheter.