Strategiske støykart

Statens vegvesen har kartlagt alle riks- og fylkesveger der det kjører flere enn 8 200 kjøretøy i døgnet. Kartleggingen er gjennomført i henhold til Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapittel fem om støy.

Strategiske støykart omfatter alle strekninger utenfor kartleggingspliktige byområder. Kartleggingspliktige byområder:

  • Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen
  • Bergen
  • Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola
  • Trondheim
  • Fredrikstad og Sarpsborg

Ta kontakt med disse kommunene for kart og resultater fra bykartleggingen.

Rapporter fra støykartleggingen 2012 og 2017.

Resultatene fra kartleggingen ligger til grunn for videre arbeid med handlingsplaner mot støy som revideres hvert 5. år. Reviderte handlingsplaner vil bli ferdigstilt innen 30. juni 2018.

Kartene skal ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, til det er usikkerheten i inngangsdata for stor.

Støyvarselkart

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at årsdøgntrafikk, som er en av de viktigste parameteren i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår

Kartene skal ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, til det er usikkerheten i inngangsdata for stor.