Har du spørsmål?

Har du spørsmål om støysituasjonen der du bor kan du henvende deg til vegkontoret i ditt fylke.

Tiltak mot støy ved eksisterende boliger

Statens vegvesen gjennomfører tiltak etter forurensingsforskriften. Grensen for gjennomføring av tiltak for de som bor langs eksisterende veg er 42 dB innendørs. Det tilsvarer et utendøres gjennomsnittnivå på omtrent 70 dB.

Utgangspunktet for gjennomføring av tiltak er støykartleggingen som gjennomføres hvert 5 år og rapporteres til Forurensningsmyndighetene. Alle som har krav på tiltak blir kontaktet.

Statens vegvesen har gjennomført tiltak på ca. 2 500 boliger med høye støynivåer innendørs (over 42 dBA). Total kostnad har vært ca. 500 mill.kr. 

Støyutbetring for deg som bur langs sterkt støybelasta veg (Brosjyre).pdf

Tiltak mot støy ved nye veganlegg

Statens vegvesen legger Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012 ) til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. .

Grunnlagsdata for dette arbeidet er støyvarselkartene. De viser støynivået i områdene langs alle europa- og riksveger og utarbeides i henhold til gjeldene retningslinje.

Statens vegvesen gjennomfører støyavbøtende tiltak både utendørs og innendørs på boliger som berøres av nye veganlegg dersom grensene i Retningslinje til Plan- og bygningsloven for behandling av støy i arealplaner overskrides.

Støyutbetring for deg som bur der Statens vegvesen bygger veg (Brosjyre).pdf