Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) utføres i regi av Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

Resultatene fra reisevaneundersøkelsene gir nøkkelmateriale til nasjonal transportplanlegging, og brukes til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser og i transportmodeller som anslår konsekvenser av ulike samferdselstiltak.

.