Dette er femte gangen det skal deles ut midler fra denne tilskuddsordningen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende.

Størrelsen på bevilgningen for 2018 blir avgjort av Stortinget når statsbudsjettet for 2018 blir vedtatt like før jul. Tildelingen blir så foretatt på nyåret.

For 2018 ble det tildelt 76,4 millioner kroner til 42 tilskuddsmottakere. I Nasjonal transportplan for 2018 til 2029 er det lagt opp til et årlig tildelingsbeløp på 100 millioner kroner i den første seksårsperioden fram til og med 2023, deretter en opptrapping til 353 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Statens vegvesen utbetaler midler til de ulike tilskuddsmottakerne og følger opp tilskuddsmottakerne underveis i gjennomføringen av tiltaket.

Formålet med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å prioritere tiltak for økt sykkelbruk. Midlene skal benyttes til finansiering av sykkeltiltak i de mindre byområdene og brukes på fysiske tiltak og tilrettelegging av infrastruktur for mer sykling på kommunale og fylkeskommunale veger.

Hvem kan søke?

Alle kommuner og fylkeskommuner, med unntak av kommuner som har vedtatt byvekstavtale/bymiljøavtale, kan søke.

Generelle føringer for tilskuddsordningen

 • Det kan søkes tilskudd til bygging av gang- og sykkelanlegg samt tiltak som sykkelparkering, skilting og oppmerking
 • Tilskuddet kan dekke inntil 50 posent av prosjektets totale kostnad, og det kreves kommunal/fylkeskommunal egenandel på minst 50 prosent av kostnadene. (I egenandelen kan dokumenterte kostnader til prosjektering og grunnerverv inngå. Dette må da eventuelt presiseres i søknaden og fremkomme i kostnadsoverslaget)
 • Politisk(e) vedtak for en lokal egenandel og dokumentasjon på dette, skal følge søknaden
 • Det skal være vedtatt reguleringsplan for prosjektet på søknadstidspunktet (hvis tiltaket krever reguleringsplan). Reguleringsplanen skal følge søknaden.
 • Det gis ikke tilskudd til tiltak som er statens ansvar å finansiere
 • Det kan ikke søkes tilskudd til tiltak i områder som er omfattet av byvekstavtale/bymiljøavtale
 • De tiltakene som får tildeling, skal være i tråd med gjeldende normaler og regelverk for fysisk utforming, skilting og oppmerking
 • De tiltakene som får tildeling, skal i utgangspunktet gjennomføres i tildelingsåret. Statens vegvesen vil imidlertid vurdere å gi forhåndstilsagn om tilskudd ut over tildelingsåret, dersom størrelsen på prosjektet, eller framdriftsplanen, tilsier at dette er et behov. En redegjørelse for et slikt behov må følge søknaden

Krav til dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal være med i søknaden:

 • Klar og tydelig beskrivelse av tiltaket, samt hensikten med tiltaket (hvilken effekt vil tiltaket gi?)
 • Tegninger med kart (planskisse)
 • Oversiktskart som viser tiltakets plassering på vedtatt hovednett for sykkel (Hvis kommunen ikke har vedtatt plan for hovednettet, kun oversiktskart)
 • Kostnadsoverslag (arbeid, utstyr, konsulentbruk etc.)
 • Framdriftsplan med milepæler
 • Plan for sammenhengende hovednett for sykkel (om kommunen har)
 • Dokumentasjon på ervervet grunn, dersom tiltaket krever dette
 • Finansieringsplan (for prosjekter med tilskuddsbehov ut over tildelingsåret)                                                         

Prioriteringskriterier

Faktorer som vil bli vektlagt (i uprioritert rekkefølge):

 • Prosjekter som inngår som en del av et sammenhengende hovedvegnett
 • Prosjekter i særskilt utvalgte sykkelbyer, det vil si byer og tettsteder som har en gjeldende trepartsavtale mellom kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen om en særskilt satsing på økt sykling. Oversikt over kommuner med sykkelbyavtale
 • Prosjekter nært skoler eller innenfor en radius på 4 km fra skoler

Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes tilskudd til skal være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret. Unntaket er for prosjekter som det gis forhåndstilsagn om tilskudd ut over tildelingsåret.

Kommuner og fylkeskommuner som mottar tilskudd, vil være byggherre for prosjektet det gis midler til. Byggherre bærer økonomisk risiko ved økte kostnader eller manglende budsjettdekning av egenandel. Videre er byggherre ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i henhold til søknaden og at hensikten med tiltaket oppnås.

Dersom tiltaket blir rimeligere enn kostnadsoverslaget, kan søker søke om å få omdisponere tilskuddet til andre gang- og sykkeltiltak. 

Rapportering og framdrift

Tilskuddsmottaker plikter å holde Statens vegvesen orientert om oppstart, gjennomføring og sluttføring av tiltaket. Tilskuddsmottaker skal rapportere om framdrift innen 20. april og 20. august. Rapporteringen skal gjøre greie for fremdriften i gjennomføringen av tiltaket, og om dette er i tråd med den opprinnelige fremdriftsplanen. Eventuelle avvik fra denne skal beskrives. Dersom prosjektet ikke er ferdigstilt innen 20. november, skal tilskuddsmottaker søke regionvegkontoret om overføring av midler til etterfølgende budsjettår. Oppdatert framdriftsplan må legges ved søknaden.

Dersom tilskuddsmottaker unnlater å rapportere, og/eller framdriften stopper opp, kan tildelte midler trekkes tilbake og omfordeles til andre tiltak.

Utbetaling

Inntil 70 % av tilskuddsmidlene kan utbetales i tråd med rapportert framdrift og regnskapsførte kostnader for prosjektet. Resterende tilskuddsbeløp utbetales når tiltaket er ferdigstilt og ferdigrapport med nødvendig dokumentasjon er mottatt.