I 2006 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunesektoren over Samferdselsdepartementets budsjett for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Statens vegvesen har hatt oppdraget med å administrere ordningen.

Kommuner og fylkeskommuner ble i januar 2014 invitert til å søke om tilskudd fra ordningen for 2015. Det ble da tatt forbehold om budsjettmessig tildeling.

Tilskuddsordningen avvikles fra 2015

I Statsbudsjettet for 2015 (Prop. 1 S (2014-2015)) er fylkeskommunens budsjett styrket og forslaget for fylkesveger er betydelig over gjennomsnittlig årlig økonomisk ramme i Nasjonal transportplan for perioden 2014-2017. Dette vil gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å gjennomføre tilgjengelighetstiltak på vegnettet og styrke samarbeidet mellom forvaltningsnivåene for å heve kvaliteten på infrastrukturen langs statlig og fylkeskommunal veg. Tilskuddsordningen for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommuner og fylkeskommuner er derfor avviklet fra 2015. Dette innebærer at det ikke vil bli tildelt midler til nye tiltak i 2015.

Tiltak som har fått midler i tidligere år sluttføres

Tiltak som har fått midler i tidligere år skal sluttføres i henhold til tidligere tildeling. Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Reglement for økonomistyring i staten skal følges

Det forutsettes at midlene forvaltes i samsvar med bestemmelsene i reglement for økonomistyring i staten. Kommuner og fylkeskommuner som mottar tilskudd fra ordningen vil være byggherre for prosjektet det gis midler til. Byggherre er ansvarlig for overskridelser utover søknadens kostnadsoverslag. Videre er byggherre ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i henhold til søknaden og at hensikten med tiltaket oppnås.

Rapportering

Det bes om at Statens vegvesen holdes orientert om oppstart og under gjennomføringen av tiltaket. Søker som mottar tilskudd i 2015 skal rapportere om fremdrift pr 30. april, 31. august og 31.desember til aktuelt regionvegkontor.

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet når tiltaket er ferdigstilt, rapporteringsskjema for ferdige tiltak er utfylt og ferdigbefaring er gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen.

Positiv effekt

Det er gjennomført to evalueringer av ordningen, henholdsvis av Urbanet Analyse i 2008 (Urbanet Analyse, rapport 10/2008) og Transportøkonomisk institutt i 2012 (TØI-rapport 1235/2012). Evalueringene har vist at tilskuddsordningen har hatt en positiv effekt.

Tilskuddsordningen bidrar til økt tilgjengelighet til kollektivtransporten, styrket samarbeid mellom aktørene og til å øke kompetansen på fagområdet. Tiltakene som gjennomføres med støtte fra ordningen er med på å redusere barrierene til kollektivtransporten.