Det nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet.

Her presenterer vi nye tall fra nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU), Statistisk
sentralbyrå, Helsedirektoratet, Statens vegvesens årsrapporter, Nasjonal Transportplan og Nasjonal vegdatabank.

Sykling, gåing og kollektivreiser

Sykkelreiser

Sykkelandelen har vært relativt stabil over flere år, med en topp i 2019 i Trondheimsområdet og i Nord-Jæren (data mangler for Trondheimsområdet i 2014). Her ser du sykkelreisenes andel i prosent av totalt antall reiser blant de bosatte.

Sykkelreisers andel i prosent av totalt antall reiser i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet og Nord Jæren i 2014, 2019, 2020 og 2021.
Sykkelreisers andel i prosent av totalt antall reiser i de store byområdene. Foto: Statens vegvesen

Gåing

Andelen reiser til fots var 21 prosent av alle reiser i 2021. Andelen gående sank i 2021 etter at flere gikk mer under pandemien i 2020. 

Graf viser andel reiser til fots i prosent fra 1985 til 2021
Andel reiser til fots fra 1985 til 2021. Foto: Statens vegvesen

Kollektivreiser

I 2021 ble det registrert omtrent 471 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5 prosent fra 2020. 65 prosent av reisene var med buss, 24 prosent med forstadsbane og sporvogn, 9 prosent med jernbane og 2 prosent med passasjerbåt.

Graf viser antall passasjerer i kollektivtransporten fra 2017 til 2021
Antall passasjerer i kollektivtransporten 2017-2021. Foto: Statistisk sentralbyrå

Daglige reiser i Norge

Hovedtransportmiddel på daglige reiser i 2021

Hovedtransportmiddel er det transportmiddelet trafikanten tilbakela flest km med på reisen. I 2021 ble:

  • 65 prosent av de daglige reisene ble gjennomført med personbil.
  • 26 prosent av de daglige reisene ble ble gjennomført til fots eller sykkel.
  • 7 prosent av de daglige reisene ble gjennomført med kollektivtransport.

De nasjonale reisevanene ble påvirket av lokale og nasjonale tiltak grunnet covid-19, som virket fra og med 12. mars 2020 til 5.april 2022.

En sammenligning viser at andelen turer til fots økte fra 19 prosent til 22 prosent fra 2019 til 2020, mens for reiser med kollektivtransport var det en nedgang fra 12 prosent til 7 prosent.

Det ble totalt sett gjennomført en god del færre reiser i både i 2020 og i 2021 enn 2019 grunnet covid-19.

Reiselengde, reisetid og reisehastighet

Kollektivreiser har lengst gjennomsnitt avstand og gjennomsnitt reisetid. Bilreiser har høyest hastighet.

Hovedtransportmiddel for ulike aldersgrupper

  • Gåing, sykling og kollektivreiser er mest utbredt i aldersgruppa 13-24 år.
  • Sykkelandelen synker kraftig etter 18-årsalderen.
  • Andelen turer som fotgjengere og bilpassasjerer øker med alderen, mens kollektivandelen synker.

Reiseformål

Hovedtransportmiddel for ulike reiseformål

Reisens formål har stor betydning for hvilke transportmiddel som brukes.

  • Bilen som transportmiddel er størst på reiser i forbindelse med jobb, tjeneste og omsorg. Den er lavest i forbindelse med studie og fritid.
  • Sykkelandelen er størst  med 41 prosent på reiser i forbindelse med studier. Den er lavest med 1 prosent på reiser i forbindelse med omsorg.
  • Andelen reiser som gjennomføres til fots er størst med 36 prosent  i forbindelse med fritid og besøk. Den er lavest med 1 prosent i forbindelse med omsorg.

Hovedtransportmiddel på arbeidsreiser og studiereiser

Dette er reiser mellom hjem og arbeidssted/studiested. Reiser i arbeidstida inngår ikke.

Ulikhetene mellom arbeidsreiser og studiereiser skyldes at det er forskjellige aldersgrupper som reiser. Disse er i ulike livsfaser og har ikke samme tilgang til transportmidler.