Utfordringene i byområdene krever i større grad helhetlige transportløsninger der areal- og transportutvikling ses i nær sammenheng med ønsket byutvikling.

Areal- og transportplanlegging i byområder inneholder ofte komplekse problemstillinger som strekker seg ut over kommunegrensene. Drivkrefter som urbanisering, bilens attraktivitet og den generelle velstandsutviklingen påvirker byutviklingen.

Statens vegvesen er en av flere aktører som gjennom sine planer og sin virksomhet påvirker by- og transportutviklingen.