Drivkrefter som urbanisering, bilens attraktivitet og den generelle velstandsutviklingen påvirker byutviklingen.

Utfordringene i byområdene krever i større grad helhetlige transportløsninger der areal- og transportutvikling ses i nær sammenheng med ønsket byutvikling. Areal- og transportplanlegging i byområder inneholder ofte komplekse problemstillinger som strekker seg ut over kommunegrensene.

Statens vegvesen er en av flere aktører som gjennom sine planer og sin virksomhet påvirker by- og transportutviklingen.