Arbeidet i "Klima og transport" ble organisert i delprosjekter og resultatene er er publisert i Statens vegvesens rapportserie, på konferanser og i tidsskrifter.

DELPROSJEKT 1: ‘Implementering og demonstrasjonsprosjekter’

Prosjektet samler arbeidsemner av betydning for prosjektet som helhet: ny klimaforskning, dimensjonerende verdier for flom, havnivå osv. Her har vi også koordinert arbeidet med pilotprosjekter.
Ansvarlig: Gordana Petkovic

DELPROSJEKT 2: ‘Innsamling, lagring og bruk av data’

Prosjektet har bidratt til bedre tilgjengelighet og koordinert bruk av ulike typer data relevante for klimatilpasning. Prosjektdeltakerne har utforsket og utviklet metoder og verktøy for vær- og klimadata tilrettelagt for dynamisk kartpresentasjon sammenstilt mot øvrige geodata som grunnforhold, topografi, drenering og hendelser på vegnettet.
Ansvarlig: Tore Humstad
Se film om kartportalen «FøreVar» og prosjektets arbeid med vær- og vegdata 

DELPROSJEKT 3: ‘Flom- og erosjonssikring’

Prosjektdeltakerne jobbet med drenering, erosjonssikring mot strømmende vann og bølger samt miljøeffekter av klimaendringer. De så på kriterier for valg av konstruksjonsløsninger og metoder for prosjektering, drift og vedlikehold av drenskontruksjoner, erosjonssikring og rensebasseng i et endret klima. En rekke pilotprosjekter ble utført innen disse tema. 
Ansvarlige: Frode Oset og Kristine Flesjø

DELPROSJEKT 4: ‘Skred’

Prosjektdeltakerne studerte hvordan utløsningen og frekvensen av alle typer skred (snø-, stein-, jord-, flom- og kvikkleireskred) kan bli påvirket av endrede klimaforhold. De viktigste tema var forbedret beskrivelse av skredrisiko for bedre prioritering av sikringstiltak og utvikling av en risikomodell for skred. Spesiell ble det jobbet med «våte» skredtyper, som sørpeskred og flomskred.
Ansvarlige: Jan Otto Larsen og Heidi Bjordal
Se film om snøskred 

DELPROSJEKT 5: ‘Tilstandsutvikling på vegnettet’

Prosjektdeltakerne studerte virkninger av endret klima på nedbrytning av vegnettet samt kostnader for å opprettholde dagens vegstandard. Fokuset er på veger med asfaltdekke, som er mest trafikkerte og har største vedlikeholdskostnader. Men delprosjektet tok for seg også grusveger, pga sin adel i fylkesvegnettet og sårbarhet i forhold til endrede klimaforhold. 
Ansvarlig: Per Otto Aursand


DELPROSJEKT 6: ‘Konsekvenser for vinterdrift’

Prosjektdeltakerne undersøkte tiltak som er nødvendige for å opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet på vegnettet under ekstreme snø- og vindforhold og svingninger rundt 0-temperatur. Arbeidet omfatter forskyvninger av geografiske klimasoner, vinterfriksjon og veggrep og tilpasninger i strategi for vinterdrift.
Ansvarlig: Jon Dalen


DELPROSJEKT 7: Sårbarhet og beredskap

Prosjektet tok for seg risiko- og sårbarhetsanalyser, tilpasninger av beredskapssystemet til mer ekstreme og skiftende værforhold og nødvendige endringer i kontrakter med entreprenører. Forslag til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser for bruer, stikkrenne og veg ble formulert.
Ansvarlig: Arne Gussiås