• Det anbefales å innføre kriterier for trinnvis beredskap for håndtering av fare for skred, flom og andre naturfarer. Viktige elementer er proaktivitet, med bedre bruk av værdata og prognoser og klarere ansvar og deltakelse. Kriteriene for trinnvis beredskap bør finnes igjen både i driftskontrakter, beredskapsplaner, rapporteringsskjemaer (Elrapp) og støtteverktøy.
  • Driftskontraktene må gjenspeile prinsippene for trinnvis beredskap, der de er innført. Det er viktig med preventivt vedlikehold med spesielt fokus på åpne vannveier, skredvarsling og dokumentasjon av hendelser på vegnettet. Kravene til skredfarevurderinger i driftsområdene bør løftes opp fra beredskapsplanen til driftskontraktens spesielle bestemmelser.
  • Byggherrens beredskapsplaner må dekke alle typer naturfare. Planene skal sikre at relevant informasjon gjøres tilgjengelig på kart, og en effektiv samling og lagring av informasjon om hendelser på vegnettet. God differensiering mellom skredtyper, f. eks. flomskred og sørpeskred er ønskelig. Utbedringer i R11-skjemaet samt nytt skjema for skredfarevurdering i Elrapp (R13) foreslås. Sistnevnte bør kunne brukes til både snøskred og jord- og flomskred. Kriterier for trinnvis beredskap bør omtales i planen.
  • Webportalen FøreVar skal tas i bruk og utvikles videre. Portalen gir mulighet for bedre utnyttelse av dokumentert sammenheng mellom vær-, veg- og grunnlagsdata, historiske hendelser og beregnede terskelverdier for klimaparametere.
  • Kursing av entreprenører må styrkes slik at alle typer naturfare  er omfattet (selv om fokuset er størst på skred), samt kunnskap om trinnvis beredskap og nye kartportaler.
  • Utvikle varslingsmetoder, styrke FoU på det området - se Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning.