• Klimahensyn skal integreres i alt planlagt vedlikehold. Styrket vedlikehold og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet er en sentral del av klimatilpasningsarbeid.  
    Ved prioritering skal man ha som mål å oppnå akseptabel risiko innen forventet (resterende) levetid.
  • ROS-analyser av vegnettet mht klima og identifisering av mest utsatte og sårbare objekter /strekninger skal gjennomføres snarest mulig. Etatsledelsen (ELM) har bestemt at ROS-analyse mht værrelaterte hendelser skal være en del av SAMROS-utredningen. Rapporter fra ‘Klima og transport’ gir føringer for det.
  • Nærmere ROS-analyser skal gjøres for spesielt sårbare konstruksjoner, se rapporter om ROS-analyser for bruer, stikkrenner og vegoverbygning.
  • Bruer: Det bør i regelverket stilles krav til ROS-analyser for utsatte bruer. Det er behov for sterkere fokus på forhold i vassdrag og erosjonssikring, samt utvidet registrering i BRUTUS. Risikovurderinger av bruer i SAMROS-utredningen må involvere bru- og geotekniske fagmiljøer.
  • Skredsikringsplaner skal gjennomgås med tanke på effekten av endret klima. Nødvendige omprioriteringer skal gjøres.
  • Driftskontrakter skal bl.a. sørge for at klimahensyn er tatt med i beskrivelsen av arbeidsoppgavene og forventede værforhold samt at bestemmelser tas på best mulig datagrunnlag. Usikkerhet vil kreve nye formuleringer. Kontraktene skal sikre bedre dokumentasjon av hendelser på vegen. Se Klimatilpasset beredskap.