• Statens vegvesen, øvrige transportetater og Avinor må aktivt bidra til nasjonal og internasjonal klimarelatert forskning ved å spille inn sine behov og bidra til god koordinering mellom forskningsprosjekter. Det er like viktig i neste omgang å etterspørre tilrettelegging av forskningsresultater for praktisk bruk.
  • Tverretatlig samarbeid er en betingelse for klimatilpasning. Samarbeid om oppdatering av dimensjonerings­grunnlag ut fra ny kunnskap er en viktig forutsetning for klimatilpasning.
  • Spesielt samarbeidet med NVE, JBV og met.no om utvikling av skredvarslingstjenester, herunder samarbeidsverktøyet FøreVar, SeNorge og samordning av registreringsløsninger (regObs og Elrapp) skal opprettholdes og styrkes.
  • En økt satsing på oppgradering av overvåking (måling) av klimadata, spesielt korttidsnedbør og vind, vil gi oss et stadig bedre grunnlag for både langsiktig klimatilpasning og kortsiktig uværshåndtering. Satsinger som Vegvær-prosjektet og tverretatlig samordning av klimastasjoner for skredvarsling må opprettholdes og styrkes.
  • NVDB trenger litt tilrettelegging for bruk i klimatilpasning. Tradisjonelt brukt til drift og vedlikehold, NVDB mangler litt på funksjonalitet men en god del på innholdet som ville være verdifull for klimatilpasning. Registrering av geometri og tilstand til for eksempel grøfter og kulverter bør styrkes. 
  • Utvikling av den nasjonale skreddatabasen www.skrednett.no skal støttes og etterspørres. 
  • Det skal legges innsats i videreutvikling av metoder for analytisk fremstilling av skredrisiko og beregning av akseptkriterier, se rapporter om skredrisikomodell.