• Klimahensyn skal være en del av ROS-analyser for utbyggings- og fornyingsprosjekter.
  • Vegens linjeføring og utforming skal ta hensyn til effekten av klima og velges slik at risiko begrenses eller blir lettest å håndtere. 200-års flom skal legges til grunn for beregning av flomsikker høyde. Effekten av havnivåstigning skal medregnes.
  • Vegen skal så fremt det er mulig anlegges utenfor områder med høy risiko for skred, flom, drivsnø m.m., eller der denne risikoen er lettest å håndtere.
  • Det skal legges stor vekt på god overvannshåndtering i utbyggingsprosjekter og lages en plan for det. Helhetlige drensløsninger skal planlegges over et større areal for økt robusthet mot intense nedbørepisoder.
  • Bruer: Hensyn til klimaendringer skal tas ved vurdering av vannføring. 200-års flom skal legges til grunn for beregning av dimensjonerende flomvannstand og flomlast. Erosjonsfare skal vurderes og tilstrekkelig erosjonssikring i forhold til 200-års vannføring etableres.
  • Kulverter og grøfter: Økt drenskapasitet skal sikres ved innføring av klimafaktor i beregningen. Økt returperiode anbefales for dimensjonerende nedbør for grøfter og rør. Det må generelt gjøres en innsats med bedre beregninger og målinger av avrenning.
  • Skredsikring skal opprettholdes og styrkes også i fremtidig klima. Klimahensyn skal tas ved prioritering av skredsikringstiltak.  Det er behov for mer kompetanse  om flom- og sørpeskred.
Forslag til nye håndbøkerRapportErstattet av håndbøkene
Veger og drivsnø - høringsutgave.pdf2610V137 Veger og drivsnø
Veger og snøskred - høringsutgave.pdf VD 27V138 Veger og snøskred
Flom- og sørpeskred - høringsutgave.pdfSVV 73V139 Flom- og sørpeskred
Sikring av veger mot steinskred (Brage)VD 32