Effektiviteten og sikkerheten av vegnettet påvirkes av nedbør, vind og temperaturforholdene. Dette er elementer som har innvirkning på steinsprang, fjellskred og snøskred, overflatevann, flom og erosjon, frysing og tining samt snø og is på vegbanen.

Klimaforskningen konkluderer med at vi etter all sannsynlighet vil få endring til et varmere klima der den årlige gjennomsnittlige temperaturen i Norge vil øke med mellom 1,5 og 6 grader C i løpet av dette århundre. Denne endringen antas å føre til en økning i nedbørmengde og intensitet, parallelt med økt stormfrekvens og stormstyrke. Vintrene blir kortere med hyppigere temperatursvingninger omkring frysepunktet, og nedbøren vil i framtida først og fremst komme som regn i lavereliggende områder. Det forventes dessuten at havnivået vil stige med størst endring på Vestlandet og i Nord-Norge.

Klimaendringene kan få en betydelig innvirkning på sikkerheten og framkommeligheten på transportsystemene dersom vi ikke er forberedt. Da skred, flom, bæreevne og vinterdriftsforhold er direkte relatert til vær og klima, må vi kunne håndtere endrede betingelser med hensyn til jord-, stein- og snøskred, større flomfare og erosjon, samt endringer i bæreevne og vinterforhold. Det er derfor viktig å gjøre de nødvendige tilpassinger i prosedyrene for prosjektering, bygging, vedlikehold og drift av transportsystemene.

Grunnlagsrapporter for Statens vegvesens arbeid med klimatilpasning: