Hensikten var å bearbeide og utvikle ny kunnskap som kan bidra til:

 • et mer miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for næringsliv og befolkning i byer og tettsteder
 • at en økende del av persontransporten i byer og tettsteder lettere kan gjennomføres med kollektive transportmidler, sykkel og gange
 • å dempe veksten i bilbruk i byer og tettsteder
 • å gjennomføre helhetsløsninger og få fram synergieffekter ved å se ulike tiltak og tilrettelegging av ulike transportmidler i sammenheng

Resultatmål:

 • utvikle en database (verktøykasse) med gode eksempler på tiltak som kan bidra til mer miljøvennlig bytransport
 • gjennomføre evalueringer av ulike tiltak og virkemidler som kan føre til mer miljøvennlig bytransport og som skal inn i verktøykassen
 • prøve ut et utvidet opplegg for kartlegging og sammenligning (Benchmarkingsindikatorer) av miljøvennlig bytransport mellom byer og byområder
 • etablere en metode for helhetlige inspeksjoner av transportanlegg i by 
 • etablere en metodikk for gateplanlegging for miljøvennlig bytransport
 • oppfølging av pågående FoU-prosjekter finansiert av andre – rapporter/artikler
 • å få gjennomført diverse forskningsoppgaver knyttet til relevante problemstillinger
 • å formidle resultater fra prosjektet i form av: artikler, foredrag, seminarer med utgangspunkt i temaet miljøvennlig bytransport, kurs og sluttkonferanse

 

Kontaktperson:
Prosjektleder Guro Berge
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
e-post: mailto:guro.berge@vegvesen.no