Vegtrafikk er årsak til betydelig miljøbelastning. Beregninger viser at vegtrafikken er den desidert største kilden til støyplager i Norge. Samtidig viser målinger av luftkvalitet i våre største byer at vegtrafikken og piggdekkbruk er hovedårsak til høye svevestøvkonsentrasjoner på tørre vinterdager. Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for å redusere miljøbelastningen og strategien er rettet mot tiltak som kan redusere plagene ved kilden.

Dette var bakgrunnen for at Statens vegvesen satte i gang forsknings- og utviklingsprosjektet Miljøvennlige vegdekker i 2004. Prosjektet gikk over fire år og forsket på optimalisering av vegdekkenes miljøegenskaper for å redusere støy og støv fra vegen.

Prosjektet viste at:

  • Støynivå på nylagte miljøvennlige dekker ligger 3-9 dB(A) lavere enn referansen (Ska11 eldre enn ett år).
  • Støyreduserende effekt avtar relativt raskt for alle typer dekker som er undersøkt. Årlig økning i støynivå målt på norske vegdekker ligger vesentlig høyere enn hva som er rapportert fra en rekke andre land. Endringen er spesielt stor den første vinteren etter dekkelegging. Det er naturlig å forklare dette forholdet ved piggdekkslitasjen og dens påvirkning på vegdekkenes overflatetekstur.
  • Friksjonsegenskapene til miljøvennlige vegdekker testet i felt er på nivå med tradisjonelle norske vegdekker, og krever ikke annet vintervedlikehold. Porøse dekker ser ut til å ha noe bedre friksjon enn tette vegdekker med tilsvarende steinstørrelse.
  • Det er vanskelig å utvikle vegdekker som er vesentlig mer slitesterke enn de vi har i dag, uten av det går ut over andre viktige egenskaper som deformasjonsmotstand og friksjon. Det er imidlertid mulig å opprettholde slitestyrke på mer støysvake dekkealternativ gjennom krav til materialkvalitet og sammensetning.

Kontaktperson for Miljøvennlige vegdekker: Jostein Aksnes