Bakgrunn

Sammenlignet med mange andre land er vannressursene i Norge lite påvirket av forurensning fra veg. Enkelte steder er imidlertid inngrep og forurensning en konkret trussel for vann og vassdrag.

I 2007 ble EUs Vannrammedirektiv implementert i Norsk lov (Vannforskriften). Målet med vannforskriften er å samordne alle berørte myndigheter og å oppnå god økologisk og kjemisk vannkvalitet innen 2021. I tillegg er det uttalt politikk fra Regjeringen at Norge skal være et foregangsland i å hindre at miljøgifter skader helse og miljø. I denne sammenhengen har regjeringen foreslått en rekke miljøgifter som bl.a. er listet i en såkalt “prioritetsliste”. Flere av stoffene på denne listen, deriblant enkelte metaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), er påvist i til dels høye konsentrasjoner i avrenningsvann fra veg og tunnelvask. Avrenning fra veg er et viktig problemområde, og det forventes at Statens vegvesen bidrar i dette arbeidet som følge av vårt sektoransvar på miljø.

Statens vegvesen har avdekket en klar sammenheng mellom førhøyede kobberkonsentrasjoner i innsjøer og innsjøenes nærhet til veg. I tillegg er det dokumentert at sjøørretunger i nedre deler av Årungselva i Akershus har lavere vekst enn de som lever i de øvre strekningene, noe som kan tilskrives forurenset avrenningsvann og tunnelvaskevann fra E6. Dette til tross for at rensebasseng er etablert som tiltak. Det er dokumentert skader på miljøet under anleggsarbeid, nedstrøms renseløsninger og i innsjøer ved veger uten renseløsninger. Økt innsats innen arbeidet med miljøgifter samt renseløsninger er derfor viktig.

Mål

For oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til Vannforskriften, St. meld nr 14 2006 - 2007 og sektoransvaret, skal etatsprogrammet “Nordic Road Water (NORWAT)” frembringe ny kunnskap og nye metoder slik at Statens vegvesen planlegger, bygger og drifter vegnettet uten å gi uakseptabel skade på vannmiljøet. NORWAT skal fokusere på hvilke kjemiske og biologiske effekter forurenset avrenningsvann har på vannmiljøet, samt hvilke tiltak som er best egnet til å redusere risikoen for skader på miljøet.