Rapporter
TittelForfatterReferanse

Roads and motorized transport as major sources of priority substances? A data register study

Merete Grung , Hedda Vikan, Turid Hertel-Aas, Sondre Meland, Kevin V. Thomas og Sissel Ranneklev

Journal of Toxicology and Environmental Health. 2017, Part A Vol 80, No 6

Adsorbents for infiltration based highway stormwater treatment in Norway.pdf

 Aamir Ilyas, Carlos M. Martinez og Tone M. MuthannaStatens vegvesens rapporter 493-2017 

Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds: Constructed for Reiceiving Road Runoff.pdf

JE Brittain, SJ Saltveit, T Bremnes, H Pavels,
BP Løfall, JP Nilssen

Statens vegvesen rapporter 576-2017

Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå rv. 4 Gran og E18 Grimstad–Kristiansand.pdf

Per Hagelia, Halldis Fjermestad

Statens vegvesen rapporter 516-2016

Inngrep i områder med sulfidrike mineraler - Effekter og miljørisiko

Skipperud et al.

Statens vegvesen rapporter 651-2016

Rensebasseng i Region sør - Tilstandskartlegging 2015

Espen Rise Gregersen, Ivar Gaaserud Pettersen og Frode Nordang Bye

Statens vegvesen rapporter 650-2016

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen: Sårbarhetsmatrise NMFL og VF  

Ranneklev m.fl.

Statens vegvesen rapporter 597-2016

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei - Metodeuttesting driftsfase og utdypende veiledning

Joachim Engelstad

Statens vegvesen rapporter 578-2016

Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen. Inklusive datarapport og resultater med vann hentet 31.08.2014 og 18.03.2015

Garshol m.fl.

Statens vegvesen rapporter 521-2016

Vann i tidlig planfase

Gunvor Baardvik

Statens vegvesen rapporter 506-2016

Litteraturundersøkelse – mobile renseløsninger. For vaskevann fra veitunneler

Eilen Arctander Vik, Ashish K. Sahu, Frøydis K.Garshol

Statens vegvesen rapporter 498-2016

Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder: stoffer, kilder, effekter og håndtering

Sissel Brit Ranneklev (NIVA)

Statens vegvesen rapporter 479-2016
Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon

Thale Sofie Wester Plesser og Christian John Engelsen

Statens vegvesen rapporter 462-2015
Vegbygging og mulig frigjøring av kvikksølv ved hogst av skog

Ingvild Marie Dybwad and Mathilde Hauge Skarsjø

Statens vegvesens rapporter 405-2015
Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet 

Thomas Pabst, Atle Hindar, Sarah Hale, Øyvind Garmo, Erik Endre, Karina Petersen, Torleif Bækken og Gunvor Baardvik

Statens vegvesens rapporter 389-2015 
Using CO2-gas to lower the pH of tunnelling waste water Laboratory test and assessment of toxic potential

Øyvind Garmo and Carlos Escudero

 
Forsøk med drone til miljøovervaking i innsjøLars G. Golmen, Karsten Kvalsund og Erik M. BruvikNIVA-rapport L.NR. 6653-2014
On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter : erfaringerRoger Roseth et al.Statens vegvesens rapporter 291-2014
FOREVA : fordrøyning, rensing og vanning : lokal håndtering av overvann fra veg  Ingjerd Solfjeld red.Statens vegvesens rapporter 278-2013
pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksemplerMalin Torp og Hedda VikanStatens vegvesens rapporter 244-2013
Økologisk risikovurdering med biotisk ligandmodell - En feltstudie av tunnelvaskevann og vegavrenning i rensebassengSusanne Lund Johansen, Helene ThygesenStatens vegvesens rapporter 230-2013
Tilstanden til rensebassenger i Norge

Svein Ole Åstebøl, Kim A.H Paus, Simona Robbe, Vegard Ulland og Erland Lausund

Statens vegvesens rapporter 212-2013
Brannsikringsfibre (Brage)Hedda Vikan, Kalambayi Rodrigue NyembweStatens vegvesens rapporter 140-2013
SiltgardinerTurid Winther-LarsenStatens vegvesens rapporter 205-2013
Nytt rensetrinn i Vassum rensebaseng

Svein Ole Åstebøl, Jon Trandem,  og Thorkild Hvitved Jacobsen, COWI AS

Statens vegvesens rapporter 201-2012
Rensing av vann fra veg og anleggArnt-Olav Håøya og Ragnar StorhaugStatens vegvesens rapporter 195-2013
Spredning av plastfibre fra sprøytebetongInna Likhosherskaya, Kalambayi Rodrigue NyembweStatens vegvesens rapporter 146-2012
Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevannMalin Torp og Sondre MelandStatens vegvesens rapporter 99-2013
Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbassengSondre MelandStatens vegvesens rapporter 94-2012
Veg og vannforurensning - En litteraturgjennomgang og identifisering av kunnskapshull.pdfSvein Ole Åstebøl, Thorkild Hvitved-Jacobsen og Jesper KjølholtVD rapport 46-2011

 

Masteroppgaver
TittelStudentReferanse

Veiavrenning av glyfosat til overflatevann – et felt-, metode- og modelleringsstudie fra Holttjern

Espen Haukeli Harald Johannes og Foslien Løvstad

NMBU

En studie om forbedring av metode for rensing av tunnelvaskevann

Gunhild Nersten

NMBU

Utvikling av prosedyre for bruk av passive prøvetagere i regnbed - Overvåkning av dreneringsvann i veisystemer 

Iver Lande Kvalsvik

NTNU

Veisalts påvirkning på kloridkonsentrasjoner i sjøørretførende elver og bekker i Østfold og Akershus

Goro Tillerås Urset 

NMBU

Ecological implications of road construction in an alum shale bedrock area. A state highway (Rv4) case study

Joachim Engelstad 

NMBU 

Forurensning og miljøproblemer tilknyttet tunnelvask. Faktorer som kan ha betydning for konsentrasjonen av forurensning i vaskevannet. En undersøkelse av 17 vegtunneler for Statens vegvesen, Region sør

Tor Henrik Porsmo & Martin Stamland

HSN

Effect of tunnel wash water on survival, growth and migration of Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) in river Årungselva

Eivind W. Solberg

NMBU

Hvordan kan rensedammer utformes langs landeveien

Torbjørn Skaara

NMBU

Utvikling av vannkvalitet i en innsjø med ulike påvirkningsfaktorer studert ved sedimentanalyser - med eksempel fra Jarenvatnet med hovedfokus på biologiske analyser

Marlene Sørli

NMBU

Biomarker responses in juvenile brown trout (Salmo trutta) exposed to tunnel wash water: a laboratory and field study 

 Mathilde Hauge Skarsjø

UIO

Immobilization of uranium as a function of peat content

 Mansoor Ahmad

NMBU
Avrenning av kobber (Cu) og potensiell påvirkning på primærprodusenter

 Lene Merete Rabben

NMBU
Leaching Uptake and Effects in Brown Trout (Salmo trutta) of Radionuclides and Metals from Black Shales and Sulphur Bearing Gneiss

 Maren Hjulstad

NMBU

Efficiency of chitosan and alginate compared with a chemical precipitating agent

 Tone-Lise Rustøen

NMBU
Effects of tunnel wash water on biomarkers in three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) and brown trout (Salmo trutta) – A lab and field study

 Ingvild Marie Dybwad

UiO
Effekter av veisalting på fytoplankton i veinære innsjøer

 Jens Magnus Snildal  

Høgskolen i Telemark
Effekter av veisalting på småkreps I vei nære innsjøer langs E134

Mats Emil Sand

Høgskolen i Telemark
Modelling biodiversity in highway stormwater ponds

RICARDO FRANCISCO HERMIDA CALVEIRO

CHALMERS
Potential Mobility of Radionuclides and Trace Elements in Bedrock Materials and in the Deposition Area at a Tunnel Construction Site RV4 Gran, Hadeland

Stephanie Hernandez Santos

NMBU
Removal of Dissolved Pollutants from Highway Stormwater with Low-cost Adsorbents

Martin Georg Luz

NTNU
A review of the factors affecting the biodiversity of Constructed Stormwater Management Systems along roads

James M. Clarke

Chalmers 2014
Effekter av vaskemiddel (TK601) på mobilitet av metaller ved sedimentering av tunnelvaskevann

Jon-Henning Aasum

UMB 2013
Anleggsvirksomhet og påvirkning på bekkesystemer

Isabel Stubberud Næss

NTNU 2013
Biodiversity in wet sedimentation ponds constructed for road runoff

Helene Thygesen

UMB 2013
Element accumulation and levels of four biomarkers in common frog tadpoles in two sedimentation ponds and a naturally occurring pond

Susanne Lund Johansen

UMB 2013
Mobilitet av uran og andre metall i bergartar i ny vegtrasé på Gran, HadelandHalldis FjermestadUMB 2013
Mobilitet av uran fra forskjellige bergarter som funksjon av pH: Implikasjoner for tunnelbyggingTari Anne HelmersUMB 2013
Karakterisering av vegforurenset slam ved gjennomgang av regelverkLive Holck JohannessenUMB 2009

 

Vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler
TittelForfatterReferanse
Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann

Sondre Meland, Sissel Brit Ranneklev og Turid Hertel-Aas

Vann Nr 3 2016

Sorption Properties of a Bentonite Based Material for Removal of Uranium from Alum Shale Leachate

Emilio Alvarenga, Sergey Hayrapetyan, Lindis Skipperud, Lusine Hayrapetyan, Marte Linjordet and Brit Salbu

J. Chem. Chem. Eng. 10 (2016) 170-179

PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments

Ian J. Allan, Steven G. O’Connell, Sondre Meland, Kine Bæk, Merete Grung, Kim A. Anderson, og Sissel B. Ranneklev

Environmental Science and Technology 2016, pp 7964–7972

In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms

Karina Pettersen, Kine Bæk, Merete Grung, Sondre Meland, Sissel Brit Ranneklev 

Chemosphere 2016: 363-371

Assessment of upscaling potential of alternative adsorbent materials for highway stormwater treatment in cold climates

Aamir Ilyas og Tone Merete Muthanna

Environmental Technology 2016: 1-13

PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota

Merete Grung, Karina Petersen, Eirik Fjeld, Ian j. Allan, Jan H. Christensen, Linus M.V. Malmqvist, Sondre Meland, Sissel B. Ranneklev

Science of The Total Environment

Identification of non-regulated polycyclic aromatic compounds and other markers of urban pollution in road tunnel particulate matter

Merete Grung, Alfhild Kringstad, Kine Bæk, Ian j. Allan, Kevin V. Thomas,  Sondre Meland,  Sissel B. Ranneklev

Journal of Hazardous Materials

Transcriptional changes in Atlantic salmon (Salmo salar) after embryonic exposure to road salt

Knut Erik Tollefsen, You Song, Merethe Kleiven, Urma Mahrosh, Sondre Meland, Bjørn Olav Rosseland, Hans-Christian Teien

Aquatic Toxicology, Volume 169, December 2015

Vurdering av biotilgjengelighetsmodeller som verktøy for karakterisering av resipienters sårbarhet for metallforurensing fra veg

Øyvind Garmo, Turid Hertel-Aas, Sissel Brit Ranneklev, Sondre Meland

VANN Nr 3 2015

Purification Practices of Water Runoff from Construction of Norwegian Tunnels—Status and Research Gaps

Hedda Vikan, Sondre Meland

Urban Environment 2013

Mobility and Uptake of Antimony, Cadmium and Cobalt in Dragonfly Larvae (Odonata, Anisoptera) as a Function of Road Salt Concentrations—a Tracer Experiment

Lene Sørlie Heier, Mari Thanstrøm Nyheim, Lindis Skipperud, Sondre Meland

Urban Environment 2013

Accumulation of Metals and Metalloids in Larvae of Insects and Frog Living in Wet Sedimentation Ponds Receiving Runoff from a Four Lane Motorway

Sondre Meland, Mari Bryn Damsgård, Lindis Skipperud, Lene Sørlie Heier

Urban Environment  2013

Toxicity of road deicing salt (NaCl) and copper (Cu) to fertilization and early developmental stages of Atlantic salmon (Salmo salar)Urma Mahrosh, Merethe Kleiven, Sondre Meland, Bjørn Olav Rosseland, Brit Salbu, Hans-Christian TeienJournal of Hazardous Materials, Volume 280, 15 September 2014
Kjemisk karakterisering av sediment i rensebassenger for vegavrenningSusanne Lund Johansen, Helene Thygesen og Sondre MelandVANN nr. 01 2014
Does road salting confound the recovery of the microcrustacean community in an acidified lake?Thomas Correll Jensen, Sondre Meland, Ann Kristin Schartau og Bjørn WalsengScience of The Total Environment Volume 478, 2014
Vannkjemiske effekter av avsmelting fra et snødeponiEspen Lydersen, Marijanne Holtan og Mari DarrudVANN nr. 04 2013
Avrenning av ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsningerHedda VikanVANN nr. 03 2013
Nordic Road WaterSondre MelandNordic Road and Transport Research. No. 01. 2012

Tunnelvaskevann - En kilde til vannforurensning.pdf

Sondre MelandVANN nr. 02 2012
Etatsprogrammet NORWAT - Nordic Road Water .pdfHedda Vikan, Kjersti Wike Kronvall og Sondre MelandVANN nr. 02 2012

 

Presentasjoner
TittelForfatterReferanse
Sub-lethal effects of the water soluble fraction of tunnel wash water on juvenile brown trout (Salmotrutta)Mathilde Hauge Skarsjø12 th . Urban environmental Symposium, Oslo, Norway, 1-3. June 2015
Accumulation of metals and metalloids in larvae of insects and frog living in wet sedimentation ponds receiving runoff from a four lane motorwaySondre Meland11 th . Urban environmental Symposium, Karlsruhe, Tyskland, 16-19.Sept 2012
Road salt and environmental hazards –Identification of vulnerable water resourcesKjersti Wike Kronvall11 th . Urban environmental Symposium, Karlsruhe, Tyskland, 16-19.Sept 2012
Purification practices of water runoff from construction of Norwegian tunnels

Hedda Vikan

11 th . Urban environmental Symposium, Karlsruhe, Tyskland, 16-19.Sept 2012
Bioavailability and uptake of antimony, cadmium and cobalt in dragonfly larvae (Odonata, Anisoptera) as function of road salt concentrationsLene S. Heier11 th . Urban environmental Symposium, Karlsruhe, Tyskland, 16-19.Sept 2012