Med bakgrunn i dette organiserte Norges forskningsråd programmet Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT).

Programmets mål har vært å frembringe kunnskap som kan gi en bedre forståelse av transportrisiko og et bedre grunnlag for risikohåndtering innenfor transportsektoren. Viktige delmål var å bidra til en konkretisering av Nullvisjonen innenfor transportsikkerhet, å analysere normative premisser for transportsikkerhetspolitikken, å studere transportrisiko i et videre samfunnsperspektiv og å studere hvordan ulike måter å organisere risikohåndtering på kan påvirke transportsikkerheten.

Programmet ble gjennomført i årene 2002–2009 og ble støttet økonomisk av Samferdselsdepartementet, Fiskeridepartementet, Jernbaneverket, Avinor, Kystverket og Statens vegvesen.

Programmet har vist betydningen av å betrakte transportsikkerhet på tvers av sektorene. Dette både fordi det er problemstillinger som er felles for flere sektorer, som sikkerhetskultur og risikopersepsjon, og fordi det er sikkerhetsproblemer som må løses av flere sektorer i fellesskap for eksempel når det gjelder transport av farlig gods eller sikkerhet ved planoverganger som er et anliggende både for jernbane og vegvesen.

Kontaktperson i Statens vegvesen: Guro Ranes

Rapporter og dokumenter (Forskningsrådet).