Bruk av ny teknologi og intelligente transportsystemer kan være med på å løse utfordringene i vegtrafikken. 

Automatisk styrte kjørefeltsignaler i StrindheimtunnelenAutomatisk styrte kjørefeltsignaler i Strindheimtunnelen (Foto: Knut Opeide)

Nasjonal og internasjonal forskning innen ITS

Målsetningen i Nasjonal transportplan er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Forsknings- og utviklingsprogrammets hovedmål var å undersøke hvordan intelligente transportsystemer kan understøtte disse målsetningene. Programmet har også hatt som mål å være en pådriver i den nasjonale ITS-forskningen gjennom å ha langsiktige relasjoner med forsknings- og undervisningsmiljøer. I tillegg til nasjonal forskning hadde programmet fokus på den internasjonale forskningsfronten innen ITS.

Fokusområder i programmet 

Under programmet ble det fokusert på å gjennomføre forskning og utvikling i henhold til Vegvesenets ITS-strategi og ITS-handlingsplan. Demonstrasjonsaktiviteter stod sentralt og bidro til å synliggjøre mulighetene som ligger i ITS, både i Statens vegvesen og eksternt. Samarbeid med andre aktører var viktig for å gjennomføre aktivitetene og dermed kunne videreutvikle teknologiske løsninger. I tillegg ble det satt fokus på å heve kompetansen innen ITS i etaten.

Aktiviteter, leveranser og resultater fra programmet er delt opp i følgende kategorier: