Bakgrunn

Det mye omtalte forfallet (vedlikeholdsetterslepet) på det norske vegnettet har lenge vært en utfordring. Dette gir grunn til å se på ulike tiltak for å optimalisere hvordan vi bygger konstruksjonene, med vekt på materialer og materialkvalitet, og hvordan drifts- og vedlikeholdstiltakene gjennomføres. Som en del av vegnettet finner vi omtrent 17 000 bruer og i overkant av 1000 tunneler, og i tillegg andre vegnære konstruksjoner som støttemurer, ras-/skredsikringstiltak, midtdelere, master osv. Kompleksiteten i disse konstruksjonene øker med endrede krav til teknisk utrustning/ITS, krav til trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøhensyn, samtidig som også antall konstruksjoner øker.

Materialene som benyttes i ulike konstruksjonsløsninger er premissgivende for utviklingen av levetidskostnadene for Statens vegvesen sine konstruksjoner. I tillegg kan feil materialbruk i kritiske konstruksjonselementer medføre redusert trafikksikkerhet og negativ miljøpåvirkning.  Bestandigheten av en konstruksjonsdel er avhengig av:

  • Materialers egenskaper
  • Miljøpåkjenningen lokalt på konstruksjonsstedet
  • Konstruksjonsutforming og detaljløsninger
  • Utførelsen, samt kontroll av utførelse og leverte materialer og produkter
  • Systematisk drift og vedlikehold

Tidligere gjennomførte etatsprogram, andre FoU-prosjekter, og, ikke minst, behovene fra utbyggingsprosjektene i Statens vegvesen gir føringer for hva programmet skal arbeide med.

Mål

Hovedmålet er å legge til rette for at riktige materialer og produkter benyttes på riktig måte i Statens vegvesen sine konstruksjoner. Formålet er å oppnå ønsket kvalitet, forutsigbart vedlikehold og definert levetid for ulike konstruksjonsløsninger, i første rekke for bruer og tunneler.

Programmet har også som mål å øke bevisstheten og kunnskapen om materialer og løsninger både i Statens vegvesen og bransjen for øvrig gjennom et godt og oppdatert regelverk. Programmet skal føre til oppdatert regelverk, sørge for opplæring og kompetanseheving innen programmets fagområder, gjøre trafikksikkerhetsmessige og miljømessige aspekter vurderinger i forhold til valg av materialer og løsninger, sørge for at resultater fra programmet spres (bl.a. gjennom Erfaringsoverføring), og, på sikt, gi reduserte og mer forutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader for bruer og tunneler.

Beskrivelse/avgrensning

Programmet skal vurdere materialer og konstruksjonsløsninger som benyttes i Statens vegvesen i dag.  Løsninger skal optimaliseres for å sikre en økonomisk og ressursvennlig utnyttelse av materialene sett i et livsløpsperspektiv.  Det skal gis grunnlag for å etablere verktøy for bedre kartlegging av tilstand og prosedyrer for reparasjon for Statens vegvesens konstruksjoner, samt kartlegge kritiske miljøpåkjenninger og hvordan disse påvirker de ulike materialers og materialkombinasjoners bestandighet. Det skal gis konkrete innspill til hvordan fremtidens konstruksjoner skal bygges og forvaltes gjennom oppdatering av regelverk og gode beskrivelsestekster helt ned på detaljnivå.

Kravene til materialer vil variere avhengig av konstruksjonsdelens funksjon, miljøpåkjenning og konsekvenser av eventuell material-/konstruksjonssvikt. Konsekvensene av svikt kan medføre tap av menneskeliv i ytterste konsekvens, men vil normalt kun berøre fremkommelighet, miljø og økonomi.

Etatsprogrammet skal prioritere undersøkelser på bruk av materialer i løsninger der det er størst økonomisk (levetidskostnader), miljømessig og trafikksikkerhetsmessig gevinst.  Hovedfokuset vil ligge på større konstruksjoner som tunneler og bruer.  Det er videre naturlig å trekke inn andre konstruksjoner av stor trafikksikkerhetsmessig betydning som for eksempel midtdelere, rekkverk og skredsikring.