Hovedformålet med FoU-programmet var å frambringe kunnskap som vil ha en avgjørende betydning for prioritering av effektive trafikksikkerhetstiltak i framtiden og gi verdifulle innspill til NTP 2018–2027.

Programmet skulle også bidra til at vi tar betydelige steg videre i arbeidet mot en fortsatt reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken, til tross for forventet trafikkøkning. Denne økningen vil være spesielt høy innenfor gruppene «kollektivreisende», «gående» og «syklende».

Programmet har prioritert ett overordnet innsatsområde:

  • Hvor er potensialet størst for å redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken?

To temaområder ble valgt ut:

  • Hvordan redusere omfanget av ulykker/skader som skyldes for høy fart?
  • Hvordan møte trafikksikkerhetsutfordringen knyttet til flere gående/syklende/kollektivreisende i byer og tettsteder?

Det har vært gjennomført et forprosjekt internt i Statens vegvesen for å komme frem til innsatsområde og temaområder. I tillegg har eksterne konsulenter og forskningsmiljøer bidratt. Det er lagt vekt på prinsipper i Nasjonal Transportplan 2014–2023  som sier at:

  • Antall drepte og hardt skadde ikke skal overstige 500 innen 2024
  • Trafikkveksten i byene skal «tas» av gående, syklende og kollektivreisende