Siden 1970-tallet har det vært en positiv reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken. Det kommer selv om trafikkveksten har vært betydelig. Et målrettet arbeid fra myndigheter, organisasjoner, ulike interessegrupper og bilprodusentene, samt trafikantene selv, har i stor grad bidratt til den positive utviklingen.

Graf drepte 1946-2012Graf drepte 1946-2012

Likevel mistet 145 mennesker livet på norske veger i 2012. Samtidig ble 699 personer hardt skadd. Det betyr at vi har et godt stykke igjen til Nullvisjonen. Vi må derfor fortsette arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. For å lykkes i arbeidet krever det grunnleggende analyser, god metodikk, konkrete målsetninger, koordinering og prioritering av trafikksikkerhetstiltakene.

Over tid endres også trafikkbildet. Nye befolkningsmønstre, nye transportløsninger og nye reisevaner bidrar alle på sine områder til at gårsdagens løsninger ikke er nok.  Programmet "Bedre sikkerhet i trafikken" – forkortet BEST – er et forsknings- og utviklingsprogram innen trafikksikkerhet. Programmet ble vedtatt av vegdirektøren høsten 2012, og skal frembringe kunnskap som danner grunnlag for prioritering av effektive trafikksikkerhetstiltak i fremtiden.