NrGr nrBakgrunnRapportnavnLeverandørKontaktperson
11

Fart og risiko

Reports - English summary

Fart og trafikksikkerhet

Speed and road safety - New models

TØIArild Ragnøy
22Tåleevne og fartTåleevne og fartSintefArild Ragnøy
33

Potensiale for trafikksikkerhetstiltak

 

Reports - English summary

Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres?

The potential for reducing the number of killed or seriously injured road users. Preliminary estimates

TØIArild Ragnøy
44Effekt av førerkortutviklingen blant ungdomSlutt på lidenskapen? Endringer i førerkortandel og bilbruk blant ungdomTØIOskar Kleven
55Ungdommers opplæring, erfaringsoverføring og praksisbasert læring som del av trafikksikkerhetenUnge sjåførers læring - miniscenario i trafikksikkerhetIRISMarianne Rostoft
66

Den fjerde faktor - Sosiale medier, ungdom og bilkjøring

English summary can be found in the Norwegian report

Den fjerde faktor - Sosiale medier, ungdom og trafikksikkerhet

 

SINTEFRita Aarvold
77

Big Data ulykkesmodeller

English summary can be found in the Norwegian report

Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse

 

Bearing PointArild Ragnøy
Risiko, ulykker og eksponering
81

Alternative forståelser av risiko og eksponering

Reports - English summar

Alternative forståelser av risiko og eksponering


Alternative understandings of risk and exposure

TØIGuro Berge
92

Risiko i vegtrafikken

Reports - English summar

Risiko i veitrafikken 2013-14 

Road traffic risk in Norway 2013/2014

TØIArild Ragnøy
103

Risiko og ulykker ved reisekjeder

Reports - English summar

Flere trafikkskader av nullvekstmålet?

Will the zero-growth objective lead to more traffic injuries?

TØIArild Ragnøy
114Eksponeringsdata sykkel og gange

Sykkel i Oslo - eksponering, ulykker og risiko

 

TØIArild Ragnøy
125Kartlegging av sykkelskader (OUS og STRADA)

Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data

 

TØIMarianne Rostoft
136Gående Oslo legevaktSnøen som falt i fjor - Fotgjengerskader i Oslo 2016Oslo skadelegevaktMarianne Rostoft
147

(Reanalyse fotgjengere) Detaljanalyse av fotgjengerulykker i Oslo 2016

Reports - English summar

Fotgjengerskader i Oslo i 2016

 


Injuries to pedestrians in Oslo in 2016

TØIMarianne Rostoft
158

Analyse av sykkelulykker - registrert ved Oslo Skadelegevakt

English summary can be found in the Norwegian report

En reanalyse av skadde syklister i Oslo 2014

 

CowiMarianne Rostoft
169Sykkelulykker Oslo legevaktSykkelskader i Oslo 2014Oslo LegevaktMarianne Rostoft
Policy om fart og kunnskap om fartsrelaterte ulykker

 

17

 

1Fartsgrenser og ulykker i byer og tettstederBruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØIGuro Berge
182

Fartsgrenser og ulykker i byer og tettsteder


Reports - English summary

Fart og alder Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km-t 

Speed and age: Changes in speed level on Norwegian roads with 80 km/h limit

TØI    Arild Ragnøy
193Hva forklarer fartsutviklingenHva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?IRISArild Ragnøy
204

Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

Reports - English summar

Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

In-depth analysis of speed-related road crashes

TØIArild Ragnøy
215

Fartsgrensepolitikk

 


Reports - English summar

Miniscenario - Fartsgrensepolitikk


Miniscenario: Speed limit policy

TØIArild Ragnøy
TS for gående og syklende
221Kategorisering av gående og syklende

Kategorisering av gående og syklende

 

TØIGuro Berge
232Safety in numbers

Litteraturstudie "Safety in numbers"

 

TØIBjørn Skoglund
243Safety in numbersSafety In Numbers - LitteraturstudieRambøllBjørn Skoglund
254

Simuleringsverktøy for planlegging og utforming for gatekryss for gående og syklende

 

An assessment of the available simulation models for the planning and design of safe urban intersections for pedestrains and cylists

TØIGuro Berge
265

Evaluering av Shared space-prosjekter i Norge


Reports - English summar

Evaluering av Shared Space områder i Norge

 

An evaluation of Shared space locations in Norway

TØIGuro Berge/K. Forsnes
276

Synlige syklister

English summary can be found in the Norwegian report

Synlige syklister - Bruk av sykkellys i norge og effekt på ulykker 

 

TØIGuro Berge/T. Bremset
287

Økt omfang av el-sykler


Reports - English summar

Miniscenario: Økt omfang av elsykler

Miniscenario: Increased use of e-bikes

TØIMarianne Rostoft
298Trafikksikekrhet for barn som sykler til skolen (Sikker sykling til/fra skole)Miniscenario: Sikre skolevegerSINTEFMarianne Rostoft
309Phd NTNU NTNUGuro Berge
3110Phd Kummernejes prosjektRisikopersepsjon og reiseatferd for gående og syklendeNTNUGuro Berge
3211Tiltak gående og syklende - kartleggingsverktøyForslag til metodikk for å kartlegge forholdene for syklister og gående i et bysentrumNorconsultGuro Berge
3312

Trafikksikre kommuner Metode for evalureing


Reports - English summar

Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune

Development of an evaluation template for the reaccreditation of Traffic-Safe Municipalities

TØIMarianne Rostoft
Kjøretøy og teknologi
341

Førerstøttesystemer - Status og potensial for framtida

Reports - English summar

Førerstøttesystemer - Status og potensial for framtiden 


Advanced driver assistance systems – status and future potential

TØITorbjørn Tronsmoen
352

Bilalder og risiko

Reports - English summar

Bilalder og risiko

Vehicle age and crash risk

TØIArild Ragnøy
363

Påbud om restriktive kjøretøytiltak

Reports - English summar

Miniscenario - Påbud om restriktive kjøretøytiltakt 

Mini scenario: Mandatory restrictive invehicle safety measures - Expected effects on number of road fatalities and severe injuries

TØIArild Ragnøy
374

Elektronisk førerkort - engelsk artikkel

Reports - English summar

Elektronisk førerkort - engelsk artikkel

Characteristics of fatal road crashes involving unlicensed drivers or riders: Implications for countermeasures

TØITorbjørn Tronsmoen
385

Elektronisk førerkort


Reports - English summar

Dødsulykker ved kjøring uten førerett

Road crashes among unlicensed drivers – preventable by new technology?

TØITorbjørn Tronsmoen
TS i virksomheter
391Trafikksikkerhet i NS-ISO 39001Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001IRISArild Ragnøy
402

Sikkerhetsstigen


Reports - English summar

Miniscenario - Sikkerhetsstigen

Mini scenario: Safety ladder. Introduce measures for organisational safety management in goods transport companies

TØIMarianne Rostoft
413Trafikksikkerhetsstyring i virksomheter som del av HMS-styringen, og scenarioTrafikksikkerhetsstyring i virksomheter som del av HMS-styringenIRISMarianne Rostoft
424

Litteraturstudie: Sikkerhetsstyring

 

Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisationsTØIMarianne Rostoft
Avsluttning 
431

Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme?


Reports - English summar

På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme?

Heading in the right direction: Is public road safety work paternalism and expert rule?

TØIMarianne Rostoft
442

Potensiale for trafikksikkerhetstiltakReports - English summar

Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030

The potential for reducing the number of killed or seriously injured road users in Norway in the period 2018-2030

TØIArild Ragnøy
453

Barrierer mot implementering av tiltak


Reports - English summar

Hva fremmer og hindrer gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak?

Which factors promote or inhibit the use of effective road safety measures?

TØIArild Ragnøy