EMIROAD har også sett på muligheter og betydningen som ny teknologi gir innen alternative energibærere, og motorteknologier er knyttet til  nødvendig kutt i utslipp i årene framover.

EMIROAD startet opp i 2014 og ble avsluttet 2016.

Bakgrunn for forsknings- og utviklingsprogrammet

Utslipp fra kjøretøy i vegtrafikken gir samfunnet utfordringer knyttet til både klimamål og mål for luftkvalitet. Utslipp av klimagasser henger tett sammen med vårt forbruksmønster og vår livsstil. Ettersom dette omfatter transport av både personer og varer vil vi jobbe med å få ned energiforbruket til transport samtidig som vi ser på andre energiformer enn de som er basert på olje og gass. Utslippene av klimagasser fra kjøretøy som bruker fossilt drivstoff som bensin eller diesel er i all hovedsak avhengig av hvor mye drivstoff som blir brukt. 

I dag overskrider vi Forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet i flere norske byer. Avgasser fra kjøretøy er en vesentlig kilde til problemet. Måten forbrenningen og rensesystemene i motorene fungerer på er med på å avgjøre hvor mye som slippes ut av lokal forurensing fra kjøretøy. Det har også stor betydning hvordan kjøretøyene brukes og om det er kaldt eller varmt ute.

Vi må redusere utslippene

De nasjonale målsettingene på samferdsels- og miljøområdet tilsier at vi innen relativt kort tid må redusere både utslippene av drivhusgasser og lokal luftforurensning fra kjøretøy i vegtrafikken. Transportsektoren er identifisert som en av de sektorene i Norge som må ta det største kuttet i utslipp av klimagassen CO2 (karbondioksid). Utslipp fra kjøretøy i byområder av NO2 (nitrogendioksid) er en viktig kilde til luftveisproblemer og negative helseeffekter hos en stadig større andel av befolkningen.

Det er behov for en kraftig utslippsreduksjon fra kjøretøyparken. Samtidig må vi satse målrettet på å redusere transportomfanget og endre transportmiddelfordelingen. Reduksjoner i utslipp av klimagasser og lokal luftforurensning bør så langt som mulig skje samtidig, og ny kunnskap om hva kjøretøy slipper ut i reell trafikk er et viktig grunnlag for å kunne utvikle effektive tiltak og virkemidler videre.