NIFS-programmet er et felles satsningsområde for Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Programmet har skapt rom for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, som er viktig og riktig for å svare på framtidas naturfareutfordringer. Programmet er nå avsluttet.

Søkelyset har vært på ansvar og roller, arealplanlegging, kartlegging, vannhåndtering, kvikkleire, beredskap og krisehåndtering, overvåking og varsling, sikringstiltak, forskning, utdanning og formidling.