Startår: 2002
Sluttår: 2006
Kontaktperson: Karianne Thøger-Andresen 

Våren 2006 avsluttet Statens vegvesen et 5-års prosjekt hvor man fulgte villreinens arealbruk på Hardangervidda med GPS-teknologi.

Prosjektet skulle blant annet dokumentere i hvilken grad rv 7 påvirker villreinens trekk mot, og bruk av, områdene nord for riksvegen.

Det har i flere år vært et påtrykk fra naturforvaltningen for å stenge rv 7 Hardangervidda vinterstid av hensyn til villreinen. Feltregistreringer av lav, som er villreinens hovedføde vinterstid, viste at gode vinterbeiteområder langs rv 7 ikke ble utnyttet. Overvåking av villreinens bevegelser indikerte også villreinen holdt seg unna disse områdene. Dette kunne tyde på at rv 7, og/eller aktiviteten på den, har en avvisende effekt på villreinen.

I perioden 2002 – 2006 har villreinens bevegelser blitt fulgt via nærmere 40 GPS-sendere, og det er gjort grundige analyser av beiteressursene via satellittbilder og feltregistreringer. Man har etter hvert et meget godt bilde av hvordan villreinen bruker Hardangervidda, og hvilke faktorer som påvirker arealbruken.

Prosjektet dokumenterer, både gjennom GPS-registreringene og feltmålinger av beitetrykket, at rv 7 er en barriere for villreinen, og at det er en målbar avvisningseffekt 5 - 7 km fra vegen. Men samtidig viser vegetasjonskartleggingen at områdene nord for rv 7 primært er sommerbeiter. Området nord for rv 7 ligger i ytterkant av vidda, og dyra trekker hit på beitesøk også om vinteren. Om ikke beiteområdene er stort i areal, er det av betydning for villreinen å ha mulighet til veksling mellom forskjellige vinterbeiteområder. Prosjektet viser at reinens arealbruk vinterstid i stor grad bestemmes av snøforholdene, og at det i år med vanskelige snøforhold eller ising av vinterbeitene vil være av stor betydning for reinen å ha reservebeiter. Viktigheten av dette vil øke med økende bestandsstørrelse. I prosjektperioden har det vært relativt lite rein på Hardangervidda. For sommersituasjonen er nok jakt en viktigere årsak til at det er lite dyr i de tradisjonelle bukkeområdene opp mot Hardangerjøkulen. Å gjenopprette trekkmulighetene på tvers av rv 7 har således betydning både vinter og sommer, også når det gjelder utveksling av dyr mellom Nordfjella og Hardangervidda.

Prosjektet viste også at villreinen holder seg unna områder med andre forstyrrelsesfaktorer, som f eks hytteområder og mye brukte turstier og løyper.

Resultatene fra prosjektet danner det faglige grunnlaget for en anbefaling av fremtidig vinterdrift av rv 7 i budsjettproposisjonen for 2007. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utført prosjektet på vegne av Vegdirektoratet.

Statens vegvesen Region vest har samtidig vurdert forskjellige tunnelalternativer med sikte på både å redusere barriereeffekten av rv 7 for villreinen.

Les mer om prosjektet og NINAs øvrige villreinprosjekter her:

Rv 7 og villreinen på Hardangervidda (Norsk institutt for naturforsknings presentasjon av prosjektet)