Startår: 2004
Sluttår: 2005
Kontaktperson:  Karianne Thøger-Andresen

Statens vegvesen har med utgangspunkt i St. prp. nr. 1 (2002- 2003) vurdert forskjellige tunnelalternativer for villrein.

Formålet har vært både å redusere riksvegens barriereeffekt for villreinen, og å øke regulariteten for trafikken ved å legge spesielt værutsatte strekninger av vegen i tunnel.

Utredningen ble gjort av Norsk institutt for natursforskning, (NINA), og er gjengitt i NINA-rapport 106. 14 kjente trekkruter på tvers av riksveg 7 ble kartfestet, og nesten like mange tunnelalternativer ble vurdert. Hovedkonklusjonen er at dersom det blir etablert tunneler av tilstrekkelig lengde langs de viktigste terrengavsnittene for villreinen, vil dette kunne føre til at barriereeffekten blir redusert. Dette forutsetter at det blir tatt i bruk andre reguleringsverktøy som kontrollerer andre aktiviteter som kan skape unnvikelseseffekter hos reinen.  For å få full effekt av miljøtunneler for villrein, må det derfor bl a vurderes å kanalisere menneskelig ferdsel på tvers av vegen til de områdene hvor vegen ligger i dagen, eller å innføre ferdselsrestriksjoner over tunneltakene i den mest sårbare perioden av året, dvs. januar-mai. Om effekten av tiltakene er god nok til at villreinen vil gjenoppta bruken av områdene nord for riksvegen er svært usikkert, og det vil uansett kunne ta lang tid før dette ev. skjer.

I diskusjonen om lange eller korte tunneler er det også viktig å vurdere hva man skal gjøre med den eksisterende vegen. Det vil sannsynligvis øke muligheten for at villreinen bruker tunnelene som kryssingspunkter dersom de også er tilgjengelige i sommersesongen. Ved bygging av kortere tunneler vil det være enklere å fjerne den gamle vegen eller å nedklassifisere den til tur-/sykkelveg eller atkomstveg til hytter. Lengre tunneler vil sette større krav til omkjøringsveger, av hensyn til trafikksikkerhet, atkomst til hytter og turisttrafikk.

De tunnelene som bedrer forholdene for villreinen vil generelt også gi bedrete forhold for vinterdrift av rv. 7 og redusere stengingsperiodene og omfanget av kolonnekjøring. Utredningen skisserer også mulighetene for en ev etappevis utbygging, hvor første etappe kan være en tunnel plassert omtrent midt på den aktuelle vegstrekningen for å forbedre forholdene for både villrein og trafikkanter, uten at dette legger bindinger for videre bygging av tunneler.