Klimagassutslippene fra bygg- og anleggsbransjen har økt med 58 % fra 1990 til 2016 (Statistisk Sentralbyrå). Grunnarbeider utgjør en betydelig andel av de totale klimagassutslippene i sikrings- og utbyggingsarbeider i områder med krevende grunnforhold.

Store terrenginngrep knyttet til skredsikringsarbeider i kvikkleireområder forringer naturmangfoldet og kan komme i konflikt med eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Dette kan unngås ved å benytte grunnforsterkning.

Kalksementpeling benyttes i utstrakt grad for å øke styrken i kvikk eller bløt, setningsømfintlig leire. Metoden er ikke mye benyttet som skråningsstabiliserende tiltak i Norge da den kan medføre redusert sikkerhet i anleggsfasen. Produksjonen av kalk og sement medfører store klimagassutslipp. Foreløpige beregninger for E6 Trondheim-Melhus viser at materialproduksjonen av brent kalk og sement utgjorde 26 % av de totale klimagassutslippene for hele anlegget. Forbrenning av diesel på hele anlegget utgjorde 25 %.

Med de økende klimautfordringene vi har foran oss, er det behov for å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for å unngå at nødvendige tiltak for å øke samfunnssikkerheten og arealutnyttelsen går på bekostning av klima og miljø.