Prosjektet har vurdert flere alternative retninger hvor det kan være et potensial til å utvikle løsninger som kan bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket ved grunnstabilisering. Vi mener blant annet det kan være en god løsning å finne alternative bindemidler som kan benyttes ved grunnforsterkning av kvikkleireområder. For å optimalisere bindemiddelbruken trenger man imidlertid å videreutvikle metodene som dokumenterer in-situ styrke. På denne måten kan man prosjektere grunnforsterkning med god nok styrke, uten overforbruk og for store inngrep (mest mulig optimalisert materialforbruk).

Dokumentasjon av styrken anser vi for å være en stor utfordring med grunnstabilisering. Det er krevende og kostbart å fremskaffe representative prøver som kan testes i laboratoriet. Øvrige metoder som finnes har sine begrensninger, blant annet med tanke på styrke og dybde man kan teste pelene i. Alle løsninger som medfører nye bindemidler utløser krav til dokumentasjon av faktisk oppnådd styrke. Det samme gjelder når man forsøker å optimalisere mengden bindemiddel i et byggeprosjekt.

Prosjektets målsetning er å utvikle nye og innovative løsninger som kan dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnforsterkning av kvikkleire med kalksementpeler.

Ved sikker påvisning av oppnådd styrke og nødvendig herdetid i feltforsøk, vil man bedre kunne optimalisere materialbruken i de enkelte prosjektene. Da vil man redusere klimagassutslippene, samtidig som man imøtekommer styrkekravene for stabilitet slik at man bygger trygt. Flere store prosjekt i dag gjennomfører testing på forhånd for å optimalisere bruken av bindemiddel. Målet er at nye og rimeligere teknologiske løsninger skal bidra ytterligere til å redusere overforbruket av kalk og sement, og føre til optimal stedsspesifikk materialbruk for å oppnå tilstrekkelig styrke innen akseptabel herdetid.

Ny teknologi og metoder for å dokumentere styrke i peler kan bidra til å dokumentere variasjoner i styrken nedover i jorda. Løsningen kan også gi ringvirkninger for andre utviklingsprosjekter som jobber med optimalisering av mengde bindemiddel, eller bruk av andre typer bindemiddel enn kalk og sement. Dette er tiltak som kan redusere klimaavtrykket ytterligere. Det kan videre tenkes at løsningen kan brukes i andre grunnforsterkningsmetoder.