KlimaGrunn er inndelt i fire faser med forskjellige tidslinjer. Her er en oversikt:

Fase 1 – Behovsavklaring og markedsdialog (august 2018 – desember 2019)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. I tillegg ønsker vi å komme i dialog med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial og legge til rette for at deltakere fra ulike miljø utveksler kunnskap og finner sammen i konsortier, som i neste omgang kan utvikle nye smarte løsninger.

Fase 2 – Konkurranse (januar 2020 – november 2020)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Fasen består av følgende aktiviteter:

  • Utarbeidelse og kunngjøring av konkurransegrunnlag
  • Prekvalifisering av leverandører
  • Innlevering og presentasjon av tilbud
  • Forhandlinger
  • Innlevering av endelig tilbud
  • Evaluering og valg av innovasjonspartnere
  • Kontraktsinngåelse

Fase 3 – Utviklingsfasen (desember 2020 – juli 2022)

Formålet med denne fasen er, gjennom tett samarbeid med leverandørene, å utvikle en eller flere konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av de offentlige partene. Hensikten er å utvikle noe som gjør at man arbeider på en annen måte etter utviklingsløpet enn man gjorde før. Det løses ikke nødvendigvis med utvikling av ny teknologi, men man kan bruke eksisterende teknologi på en ny måte. Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne fasen.

Fase 4 – Kjøp og prosjektavslutning (juli 2022 – oktober 2022)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsningen som er utviklet og som svarer til avtalt resultat. De tre oppdragsgiverne har uavhengige kjøpsopsjoner for løsningen. Betingelser og pris vil bestemmes gjennom forhandlinger.