Kjernen i TRAN er å sørge for at trafikkteknikken ivaretas på en god måte i en fremtid som blir preget av åpne data, mye data og nye muligheter. Tradisjonelt har det vært utfordrende å skaffe data til å gjennomføre generaliserbare analyser. I dag er denne trenden snudd, fagområdet oversvømmes av tradisjonelle og nye datatyper. Å behandle og analysere større datamengder og nye datatyper krever både kunnskap og erfaring. TRAN skal gjennom case som metode prøve ut og sammenstille kunnskap innen trafikkteknikk og it-fag til en kompetanse som Statens vegvesen og fremtidens trafikkingeniører trenger. Denne kompetansen er essensiell for å kunne industrialisere hvordan Statens vegvesen bruker data til å skaffe beslutningsgrunnlag som er så riktige og anvendelige som mulig.


FoU-programmet vil primært fokusere på 4 tematiske problemstillinger:

1. Behandling av lengre tidsserier

2. Sammensying av observerte data med andre datakilder

3. Analysere og visualisere data

4. Ivaretagelse av den tradisjonelle trafikkteknikken i en “ny verden” av data