Rapporter

TittelForfatterReferanse
Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbrukChi Kwan Kwong, Wiljar Hansen

TØI rapport 1635/2018

Tidtabellbasert kollektivrutevalg og modellering av korresponderende ruter med CUBE VoyagerChi Kwan KwongTØI rapport 1633/2018
Turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområder.pdfMaria Amundsen, Ingunn Opheim Ellis

UA rapport
100/ 2017

Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? Hel reiseveg - Delrapport 2.pdf

Kristina Ellwood, Regine M. Hildre

Statens vegvesen
2017

Fartsmodell for sykkel og elsykkel.pdfStefan Flügel, Nina Hulleberg, Aslak Fyhri, Christian Weber Gretar Ævarsson, Eva-Gurine Skartland

TØI rapport
1557/2017

Vurdering av betydning av tilgjengelighet til holdeplasser i RTM.pdf

Olav Kåre Malmin, Odd André Hjelkrem, Sahar Babri

Sintef
A28062/2017

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen.pdfIngunn Opheim Ellis
Maria Amundsen
Harald Høyem
UA rapport 78/2016
Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk.pdfPetter Christiansen, Frants Gundersen, Fredrik Alexander GregersenTØI rapport 1505/2016
Kategorisering av arealbruk i RTM.pdfØyvind Dalen, Gunnar Berglund, Faste Lynum, Yngve FrøyenAsplan Viak 2016
Transportstandard for kollektivtransport.pdfMads Berg, Tormod Wergeland Haug, Olav Kåre Malmin, Petter Arnesen

UA rapport
76/ 2016

Transportstandard for sykkel.pdfHilde Solli, Tormod Wergeland Haug, Olav Kåre Malmin, Ingunn O. Ellis

UA rapport
75/ 2016

Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon?.pdfTom Normann HamreNUMERIKA 1/2016
Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? Hel reiseveg - Delrapport 1

Kristina Ellwood, Regine M. Hildre

Statens vegvesen 2016

Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen.pdfAud Tennøy, Paal Brevik Wangsness, Jørgen Aarhaug,
Fredrik Alexander Gregersen,
Nils Fearnley
TØI rapport 1455/2015
Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområder.pdfBjørn Gjerde Johansen, Wiljar Hansen, Aud TennøyTØI rapport 1415/2015
Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten.pdfNils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Stefan Flügel, Jonas Eliasson, Anne MadslienTØI rapport 1408/2015 
Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak.pdf

H Samstad, M K Nielsen

COWI 1/2015
Analyse: Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo.pdfEinar Bowitz, Frode Voldmo og Linda StokkeNorconsult 2014
Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models.pdfStefan Flügel, Gunnar Flötteröd,
Chi Kwan Kwong, Christian Steinsland
TØI report 1358/2014

Her finner du lenker til relevante rapporter, notater m.m. fra FoU-prosjekter som deltakerne i KIT-samarbeidet har fått gjennomført.

Notater

TittelForfatterReferanse
STRATMOD - D1.1 Overordnet beskrivelse av modellen.pdfBård Norheim, Mari Betanzo, Tormod Wergeland HaugUA notat
97/2016

STRATMOD - D1.2 Case Moss og effekter av Follobanen.pdf

Mads Berg, Tormod Wergeland HaugUA notat
95a/2016

STRATMOD - D.1.3 Case Oslo.pdf

Mari Betanzo, Tormod Wergeland Haug, Bård Norheim, Harald HøyemUA notat
95b/2016

STRATMOD - D1.4 Case Stockholm

Mari Betanzo, Bård NorheimUA notat
95c/2016

STRATMOD - D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen.pdf

Mads Berg, Harald Høyem, Tormod Wergeland HaugUA notat
96/2016

STRATMOD - D2.2 Dokumentasjon av STRATMOD-verktøyet i Cube.pdf

Mads BergUA notat
96a/2016
STRATMOD - D3.1 Beskrivelse av finansieringsmodellen.pdfMari Betanzo, Kristine Wika HaraldsenUA notat
97/2016

Paper

TittelForfatterReferanse

Empirical speed models for cycling in the Oslo road network.pdf

Stefan Flügel, Nina Hulleberg, Aslak Fyhri, Christian Weber, Gretar Ævarsson

Institute of Transport Economics (TØI)

Measuring the patronage impact of soft quality factors in urban public transport.pdfNils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Stefan Flügel, Jonas Eliasson, Anne Madslien

Institute of Transport Economics, Norway and Royal institute of Technology, Sweden

Traffic assignment for strategic urban transport model systems.pdf
Gunnar Flötteröd, Stefan Flügel
KTH Royal Institute of Technology, Institute of Transport Economics (TØI)
Methods and models for analyzing the relationship between land-use and transport – A review.pdfBjørn Gjerde Johansen, Wiljar Hansen and Aud Tennøy

Institute of Transport Economics (TØI)Center for Transport Studies in Sweden

Artikler

 TittelPublisert  
Artikkel Vegnett: Hva gjør at folk velger sykkel – eller ikke?09.05.2017

Transportsektoren i rask utvikling: Modellverktøy for nye utfordringer

28.03.2017
Samferdsel.toi.no: Så fort sykler folk i Oslo11.11.2016