Bakgrunn

Bylogistikk handler om at varer, utstyr og avfall skal fraktes innen, til eller fra eller gjennom byområdet. Det handler om vareleveranser i bykjernen, om utforming av veg- og gatenett og om lokalisering av og adkomst til terminaler. Bedriftene skal legge opp sin egen logistikk, men rammebetingelsene for valgene og tilrettelegging for effektive og miljøvennlige løsninger er et offentlig ansvar. FoU-programmet skal bidra til å forstå hvordan summen av de private løsningene blir for byen, og hvordan regelverk, økonomiske virkemidler, infrastruktur, arealbruk sammen med næringslivets egne tiltak kan forme den samlede bylogistikken.

Nasjonal transportplan 2014-2023 omtaler bylogistikk og konkluderer med at «Staten vil bygge opp om og formidle kunnskap om helhetlig bylogistikk til alle aktører, slik at bykommunene kan bygge opp sin kompetanse og gjennomføringsevne på dette feltet.» Fou-programmet er et bidrag til dette innenfor Statens vegvesens sektoransvar for helhetlig bypolitikk og miljø.  

Europeiske byer har de siste årene jobbet mye med å forbedre bylogistikken. EU har satt som mål å jobbe mot CO2-fri bydistribusjon innen 2030.Køer og mangel på losseplasser er også en utfordring i bysentrum. Lastesykler, logistikkservicesentra og ulike former for konsolideringsterminaler samt tilrettelegging for støysvake nattleveranser ved levering av store volumer er opprettet mange steder for å bidra til attraktive byer. Dette har vært utprøvd med vekslende hell, men det finnes nå en rekke slike tilbud som fungerer godt og har fungert i mange år. Programmet skal derfor bygge på utenlandske resultater, og prøve å overføre de beste løsningene til Norge.

 

 

VareleveringVarelevering tidlig morgen i Thorvald Meyersgate, Oslo. Foto: Toril Presttun