Vi vet en del om problemene som dagens manglende planlegging og samordning medfører for næringslivet, herunder konsekvensen i form av stressende arbeidsmiljø for sjåfører. Vi har en del nasjonale data om godstransport med tunge biler, men lite spesifikt om byområder og lite om små godsbiler. Vi vet derfor også lite om effekter av tiltak i norske byer.

Programmet er delt i tre programområder

1)    Kunnskapsgrunnlag for offentlig politikk

  • Hva er nødvendig kunnskap for å få til samordnet planlegging av arealbruk og godstransport som støtter opp under lokale og nasjonale mål?
  • Hvilke data om gods- og næringstransporter i by er viktige for byplanlegging, hvordan kan de innhentes og hvem bør ha ansvar for å samle dem?
  • Hvilke indikatorer er viktige for oppfølging av effektiv og miljøvennlig bylogistikk?
  • Utvikle metoder for å kunne beregne effekter av tiltak

2)    Rammevilkår som bygger opp under samfunnsmålene

  • Vi ser at prioritering av sykling, gåing og kollektivtransport kommer i konflikt med vareleving i gatenett. Hvordan bør regelverket og gateutformingen være?
  • Hva med gjennomfartstrafikk og adkomst til havner og jernbaneterminaler? Hvordan påvirker dagens rammebetingelser valg av kjøretøy, kjørerute og logistikkløsning? Kan endringer bidra til bedre effektivitet, miljø og sikkerhet?

3)    Tilrettelegging for miljøvennlig bylogistikk

  • Hvilke tiltak og virkemidler kan bidra til effektiv, sikker og miljøvennlig bylogistikk?
  • Hvilke samarbeidspartnere er viktige å involvere?
  • Hvilke prosesser er viktige for gode resultater?

 

mobilt depot i BrusselFra forsøk med mobilt depot i Brussel. Pakkene ble kjørt ut herfra med el-sykler. (Foto Toril Presttun)