Kunnskapsgrunnlag for offentlig politikk

I prosjektene som hittil er gjennomført har vi hentet ut informasjon fra eksisterende databaser i Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette har gitt ny kunnskap om næringstransport og næringstrafikk i byer.

Sammen med Samferdselsdepartementet har vi finansiert en ny undersøkelse av transportytelser fra små godsbiler (SSB). Data er hentet inn i løpet av 2018 og rapporteres i 2019.

Sammen med Forskningsrådet og næringslivet finansierer vi et treårig prosjekt om hvordan digital informasjon fra sensorer i lastebiler og næringslivets dataprogrammer kan øke effektiviteten for næringslivet og redusere miljøpåvirkning fra transport. Se LIMCO.

I 2019 og fremover blir  godstransportmodeller i byområder, kostnadsfunksjoner i bylogistikk, turgenerering og antall leveranser og lossetider tema.

Bedre rammebetingelser og tilrettelegging

Prosjektet «Identifisering av konflikter som hindrer gode løsninger for varelevering» ble rapportert i 2018.

Sammen med Forskningsrådet bidrar Statens vegvesen gjennom Bylogistikkprogrammet til å finansiere og bidra faglig til NORSULP (Norwegian Sustainable Urban Logistic Plans).

Prosjektet utvikler en veileder for norske bylogistikkplaner i samarbeid med ni byer. Disse byene er Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Oslo og Fredrikstad. Det er levert flere grunnlagsrapporter i dette prosjektet, og arbeidet med veilederen er i gang. Prosjektet finansierer også to doktorgrader. Prosjektet avsluttes i 2019.

Igangsatte og fremtidige prosjekter tar for seg planpremisser for logistikkarealer i by og hensiktsmessig utvikling av trafikkregler og andre regelverk for fremtidens vareleveranser og service.

Piloter og evalueringer

Hensikten er å bidra til å sette i gang og evaluere tiltak som kan bidra til mer effektiv, sikker og miljøvennlig bylogistikk. Gjennom å dokumentere resultater kan vi spre kunnskap til flere. Investeringer og driftskostnader må dekkes av prosjekteier, men FoU-programmet kan medvirke til å initiere og utvikle prosjekter.

Pågående prosjekter er DHL’s mikroterminal for grønn varelevering i Oslo og leveranser med lastesykler. Rapport fra oppstartsfasen er levert og ny rapport etter 1 1/2 års drift kommer våren 2019.

Det er også satt i gang evaluering av Schenkers satsing på lastesykler og andre miljøvennlige last mile løsninger i Bergen og Oslo.

Det er gjennomført forprosjekt og er i gang forberedelser til en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Et forprosjekt for konsoliderte innkjøp i Haugesund er i gang, og det forberedes oppfølging og evaluering av etablering av en varedistribusjonssentral i Stavanger.

Piloter om bruk av helt eller delvis selvgående kjøretøy og små elektriske kjøretøy er også aktuelle.